Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Relacja z XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich fot. KRiSfoto Krzysztof Siekielski

Sytuacja szpitali powiatowych, walka z koronawirusem, działalność ZPP w 2019 roku, wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok – to główne punkty posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w dniach 29-30 września br. w Ossie. W czasie obrad przyjęto także osiem stanowisk. 

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w warunkach szczególnych – pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w terminie posiedzenia. Mimo trudnych warunków spotkanie było w końcu możliwe, a organizatorzy zadbali o zachowanie reżimu sanitarnego.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski.

Prezes ZPP zwrócił uwagę na szczególne okoliczności tegorocznego wydarzenia: Pierwszy raz w historii Związku, Zgromadzenie poświęcone m.in. posumowaniu pracy naszej organizacji w roku poprzednim odbywa się w okresie, którym możemy powoli zacząć podsumowywać również bieżący rok – mówił.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

We wrześniowym posiedzeniu udział wzięli delegaci, zaproszeni goście, przedstawiciele powiatu Saarpfalz, a także Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w kancelarii prezydenta, który odczytał list do zgromadzonych od Andrzeja Dudy. Godny uznania jest dorobek państwa organizacji – Związku Powiatów Polskich(…) Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich promuje i upowszechnia ideę demokracji lokalnej, stanowiącą jeden z konstytucyjnych filarów naszego ładu ustrojowego – pisał Prezydent RP. Samorządy powiatowe wypełniają ogromnie ważną rolę w naszej wspólnej walce z pandemią. Znajdujące się w państwa gestii szpitale powiatowe to bardzo istotne ośrodki diagnozowania i leczenia choroby wywołanej przez COVID-19 – czytamy w liście.

Odczytane zostały też listy od Premiera Mateusza Morawieckiego i Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu.

Mateusz Morawiecki podkreślił dużą rolę Zgromadzenia Ogólnego ZPP jako momentu omawiania najważniejszych spraw dotyczących lokalnych wspólnot. Jako rząd wspieramy i będziemy wspierać państwa wysiłki, bo wierzymy, że Polska potrzebuje sprawnie działającej władzy jak najbliżej ludzi. Dzięki takiej współpracy możemy efektywnie podnosić poziom życia Polek i Polaków – pisał Premier. W liście podziękował też wszystkim samorządowcom za ich codzienną pracę: Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju samorządności w naszym kraju. Wierzę głęboko, że razem możemy budować Polskę silną i nowoczesną. Polskę solidarną.

O ogromnej roli samorządów pisał też Marszałek Senatu: Odrodzenie samorządu terytorialnego to jedno z największych osiągnieć naszego państwa po 1989 roku, a Senat – także odrodzony – od ponad trzech dekad konsekwentnie samorząd wspiera – pisał Tomasz Grodzki. Zwrócił się także do starostów i podkreślił znaczenie ich pracy: Bez państwa ciężkiej pracy i zaangażowania rozwój powiatów na tak imponującą skalę nie byłby możliwy. Zapewnił również o gotowości Senatu do rozmów i współpracy z samorządami.

W posiedzeniu uczestniczył także Poseł na Sejm Dariusz Klimczak. Podziękował wszystkim starostom za ich pracę, niezwykle trudną w warunkach pandemii. Odniósł się do współpracy strony samorządowej z rządem: Zawsze można liczyć na zaangażowanie i merytoryczny głos z Państwa strony, które są doceniane przez wszystkich parlamentarzystów – mówił.

Głos zabrał też Poseł Tadeusz Chrzan, przez wiele lat związany z samorządem terytorialnym. W swoim przemówieniu odniósł się do oświaty w Polsce: Można zadać retoryczne pytanie o to, jak dziś wyglądałaby polska szkoła, gdyby nie przejął jej samorząd powiatowy? Mówimy dziś o wyremontowanych szkołach, tablicach interaktywnych ale mówimy także o problemach. Poruszył też kwestię ochrony zdrowia i nieocenionej pracy szpitali powiatowych w czasie pandemii. Równie duże osiągnięcia samorządów widzi na niwie Domów Pomocy Społecznych. Zaznaczył, że wiele problemów dopiero przed nami, ale wyraził optymizm na przyszłość. Na końcu odniósł się do działalności Związku Powiatów Polskich: Z perspektywy ostatniego pół roku, gdy widzę pracę ekspertów Związku Powiatów Polskich na komisjach sejmowych i podkomisjach sejmowych muszę przyznać, że jest to praca wyjątkowo merytoryczna, na bardzo wysokim poziomie, doceniana przez wszystkich parlamentarzystów i pracujących i bez zbędnego politycznego nawisu – mówił.

Udaną współpracę pomiędzy powiatami podkreślił też Starosta Powiatu Saarpfalz, dr Theophil Gallo: Naszym celem powinno być, aby Polska, Niemcy i Francja pod dachem Trójkąta Weimarskiego razem współpracowały. A naszym celem powinno być utrzymanie mostów, które zostały już zbudowane – mówił. Każdy powiat, gmina i szkoła powinna posiadać partnerstwo i w ten sposób rozwijać współpracę międzynarodową.

O konieczności rozwoju pracowników samorządowych mówiła dr Iwona Wieczorek, Dyrektorka Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Epidemia wymusiła zmianę trybu przeprowadzania szkoleń dla samorządów na formę zdalną, jednak od początku 2020 roku z oferty szkoleniowej NIST skorzystało prawie 2,5 tysiąca osób ze starostw powiatowych w całej Polsce.

Sytuacja szpitali powiatowych

Sytuacja, jaka panuje obecnie w szpitalach powiatowych była kluczowym tematem dyskusji podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Do kwestii tej odniósł się Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. W naszej służbie zdrowia sytuacja raczej zawsze była pod górkę, zawsze brakowało środków – mówił. Podkreślił też dwa filary, na których opera się działalność OZPSP – są to apolityczność i merytoryczność działania. Podkreślił dużą role Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych we wzajemnym wsparciu i działaniu. Podziękował też za dotychczasową, bardzo udaną współpracę z przedstawicielami powiatów.

Prezes Zarządu ZPP zwrócił również uwagę na to, jak istotne są dane dotyczące działalności szpitali powiatowych, które OZPSP przekazuje Związkowi Powiatów Polskich. Mają one bowiem niebagatelne znaczenie podczas rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia. Prowadzone rozmowy przynoszą bowiem rezultaty: Mogę tu wymienić przekazanie szpitalom dodatkowych środków w wysokości 3% kontraktu oraz wprowadzenie rozliczenia 1/12 kontraktu niezależnie od wykonania, w najbardziej newralgicznym momencie, gdy przy utrzymywaniu pełnej gotowości do udzielania świadczeń mieliśmy mniej pacjentów – mówił Andrzej Płonka. Udało się wreszcie – włączyć w system walki z pandemią koronowirusa – lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki czemu mam nadzieję, w szpitalnych oddziałach ratunkowych zmniejszy się liczba pacjentów, którzy na SOR w ogóle nie powinni byli trafić – dodał. Mówił również o przepisie, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, a który do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza zapis o tym, że co najmniej 6 miesięcy szkolenia specjalizacyjnego ma odbywać się w szpitalach I i II stopnia w module podstawowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. Andrzej Płonka podkreślił też konieczność zracjonalizowania przepisów dotyczących norm zatrudniania pielęgniarek, które dzisiaj nijak mają się do rzeczywistych potrzeb. Za konieczne uznaje tu wsparcie NFZ. Łączy się z tym potrzeba uproszczenia drogi dostępu do wykonywania zawodu medycznego w Polsce lekarzom zza wschodniej granicy.

Prezes Zarządu ZPP wspomniał też o koncepcji zmian legislacyjnych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących rozwiązania problemu ustalania dyżuru aptek w porze nocnej.

W swoim przemówieniu Andrzej Płonka mówił też o aktualnych pracach Związku Powiatów Polskich mających na celu zmniejszenie wymaganego minimalnego poziomu wykonania ryczałtu w 2020 r.: Z danych otrzymanych z NFZ wiemy, że wykonanie ryczałtu w szpitalach powiatowych I i II stopnia na koniec czerwca 2020 r. było na poziomie 37-42%, a normalnych okolicznościach powinno być w granicach 50%. W tej sprawie Biuro ZPP przygotowało szczegółowy raport. Będziemy również walczyć o stworzenie sensowych warunków dla powiatowych podmiotów leczniczych w nowym rozdaniu sieci szpitali – mówił.

O nowym Prawie zamówień publicznych

O niedługim wejściu w życie nowej ustawy mówił Członek Rady Zamówień Publicznych, Michał Rogalski. Ustawa zawiera ponad 600 artykułów. Mówca nawiązał do stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczącego przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia na 1 lipca 2021 roku. Michał Rogalski mówił także o uruchomionej niedawno Szkole Zamówień Publicznych, w ramach której organizowane są kursy online na temat nowej ustawy.

Przyszłość to ekoenergetyka

Niemniej ważną kwestią poruszoną podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP była ekologia. O zbliżające się rewolucji w dziedzinie energetyki mówił Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce, ekspert ZPP Józef Neterowicz. Zwrócił uwagę na pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe, zgony związane z niską emisją. Odniósł się też do problemu selekcji odpadów i ryzyka blackoutu. My musimy poprzez prowadzenie różnego rodzaju spotkań informacyjnych doprowadzać do uwiadamianie społeczeństwa. A następnie to społeczeństwo wymoże zmiany u tych, którzy tworzą prawo – mówił Józef Neterowicz.

Przyjęte uchwały

Podczas obrad Związku Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto sprawozdanie Prezesa Zarządu ZPP z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2019. Przyjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na 2020 rok.  

Odbyły się także wybory uzupełniające do Zarządu Związku Powiatów Polskich – nowym członkiem Zarządu został starosta brzeski, Andrzej Potępa.

Przedstawione zostały też założenia do programu działania ZPP na rok 2020.

Stanowiska przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne ZPP podczas posiedzenia przyjęło 8 stanowisk w sprawach:

  •        współdziałania dla poprawy zdalnego świadczenia usług
  •        edukacji w dobie COVID-19 oraz przywrócenia samorządom samodzielności w zarządzaniu oświatą
  •        szpitali powiatowych
  •        sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  •        terminu wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych
  •        wynagrodzeń w sektorze samorządowym
  •        roli powiatów w zapewnieniu mobilności
  •        ochrony samodzielności realizacji zadań przez powiaty

Każde ze stanowisk zostało szczegółowo opisane w Dzienniku Warto Wiedzieć.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2019

Pierwszy dzień Zgromadzenia Ogólnego ZPP zwieńczyła gala wręczenia nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019.

Lista laureatów została opublikowana na stronie Związku Powiatów Polskich (link bezpośredni tutaj).

Prezentacje partnerów ZO ZPP

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego zapoznali się też z prezentacjami partnerów – firmy Supra Brokers na temat pracowniczych planów emerytalnych, firmy Mała Polska Flota Powietrzna na temat powiatowej sieci lotnisk. Z kolei prezentację na temat zarządzania wynikiem szpitali wygłosił Prezes Zarządu Zakładu Usług Konsultingowych Know How.

Pt., 2 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska