Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niedozwolona ingerencja powiatu w nazwy ulic

Niedozwolona ingerencja powiatu w nazwy ulic fotolia.pl

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały zarządu powiatu w sprawie zgłoszenia propozycji nazewnictwa ronda budowanego na skrzyżowaniu dróg powiatowych, podjętej na podstawie art. 32 ust. 1 u.s.p.

Powiat nie zgadzając się ze stanowiskiem wojewody wniósł skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Sąd w wyroku z 20 lipca 2016 r. (III SA/Łd 471/16) podzielił jednak stanowisko organu nadzoru, że z ustawy ustrojowej jaką jest ustawa o samorządzie powiatowym takie uprawnienie zarządowi powiatu nie przysługuje. Organ wykonawczy powiatu nie ma bowiem kompetencji do działania w przedmiotowej sprawie. Nie ma odpowiedniej normy kompetencyjnej, w szczególności taką normą nie jest przepis art. 32 ust. 1 u.s.p. Podstawa prawna do podjęcia uchwały musi być skonstruowana w sposób jasny, a nie domniemany. Z zacytowanego przepisu nie wynika zaś samodzielna delegacja dla zarządu do podjęcia uchwały w zakresie zgłaszania propozycji nazw ulic, placów, czy dróg.

Przepis art. 32 ust. 1 u.s.p. wprawdzie odsyła wyraźnie do innych uregulowań, ale z innych przepisów prawa również nie wynika takie uprawnienie. Trzeba zaś wskazać, że upoważnienie do podjęcia uchwały przez zarząd powiatu w danej sprawie, zawarte czy w ustawach szczególnych, czy w ustawie regulującej ustrój powiatu, nie może budzić jakichkolwiek wątpliwości.

Sąd podkreślił, że ustawodawca w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym poza domniemaniem właściwości rady gminy (ust. 1) zawarł również przykładowe wyliczenie zadań, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy (ust. 2). Zgodnie z pkt 13 art. 18 ust. 2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych a także wznoszenia pomników.

Właściwość wyłączna oznacza bezwzględny zakaz przenoszenia spraw objętych tą właściwością na inny organ administracji.

Dodatkowo Sąd wskazał, że powołany w skardze art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych ani żaden inny przepis tej ustawy nie przewiduje właściwości Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał w przedmiocie przedstawienia propozycji, opinii, czy stanowiska dotyczącego nazw ulic. Ustawodawca w ustawie o drogach publicznych określił natomiast kompetencje zarządu powiatu do wyrażania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do określonej kategorii dróg. Ponadto ustawodawca w art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych przyjął, że podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Reasumując Sąd stwierdził, że podjęcie przez zarząd powiatu, w trybie art. 32 ust. 1 u.s.p. - uchwały w sprawie zgłoszenia propozycji nazewnictwa ronda jest sprzeczne z prawem. 

Źródło: CBOSA

Czw., 16 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka