Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Dróg Samorządowych - nowe źródło pozyskiwania środków na inwestycje infrastrukturalne

Fundusz Dróg Samorządowych - nowe źródło pozyskiwania środków na inwestycje infrastrukturalne fotolia.pl

Propozycje zmian w zakresie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowania dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zawiera projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Został on złożony w Sejmie i 6 lipca br. skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 14 lipca br.

Projekt przewiduje utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, zasady jego działania, a także ustalenie zasad współfinansowania ze środków publicznych zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych, gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich.

Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki FDS pochodzić będą z:

  1. opłaty drogowej, w wysokości 50% wpływów;
  2. odsetek z tytułu oprocentowania środków FDS oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków FDS w bankach;
  3. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
  4. środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz FDS przez BGK;
  5. wpływów z obligacji emitowanych na rzecz FDS przez BGK;
  6. darowizn i zapisów;
  7. wpływów z innych środków publicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przygotowywał plan finansowy FDS, który będzie określał wysokość środków w podziale na poszczególne województwa na zadania, których nabór będzie prowadził wojewoda oraz wysokość środków na zadania, które będą bezpośrednio oceniane przez ministra właściwego do spraw transportu. O wysokości środków zaplanowanych w planie finansowym FDS na dany rok kalendarzowy na dane województwo minister właściwy do spraw transportu będzie informował wojewodów w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia planu, tak aby wojewoda mógł ogłosić i przeprowadzić nabór wniosków i je ocenić.

Natomiast metodologia podziału środków FDS na poszczególne województwa będzie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Wysokość dofinansowania

Projekt przewiduje, że zasadniczo jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą otrzymać dofinansowanie z FDS budowy i przebudowy dróg w wysokości 50% kosztów realizacji każdego zadania.

Przy czym w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, w których dochód własny na mieszkańca nie przekracza 50% średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wynosi do 80%.

Zaś w przypadku JST, w których dochód własny na mieszkańca przekracza 50% średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wynosi do 50%.

Sposób ustalania wielkości dofinansowania zadań JST będzie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Procedura przyznawania dofinansowania

JST będzie otrzymywać dofinansowanie po zatwierdzeniu listy zadań do dofinansowania z Funduszu w danym województwie przez ministra właściwego do spraw transportu. Nabór wniosków przeprowadzał będzie wojewoda do wysokości kwoty wskazanej przez ministra właściwego do spraw transportu na dane województwo wynikającej z planu finansowego FDS.

Wnioski będą oceniane przez komisję powołaną przez wojewodę zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Następnie wojewoda będzie przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw transportu do zatwierdzenia propozycję listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu w danym województwie. Po zatwierdzeniu listy zadań przez ministra właściwego do spraw transportu wojewoda będzie zawierał umowę z JST i kontrolował realizację tej umowy. Przepisy projektowanej ustawy określają również podstawową zawartość umów wojewody z JST.

Obowiązek sprawozdawczy

Dodatkowo projekt nakłada obowiązek składania sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw transportu z realizacji zadań, na które zostało przyznane dofinansowanie do końca 31 stycznia danego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Środki na zadania szczególnie istotne

Przy czym część wpływów FDS będzie przeznaczona na wnioski bezpośrednio oceniane przez ministra właściwego do spraw transportu – dotyczy to zadań szczególnie istotnych dla zapewnienia spójności sieci dróg publicznych lub bezpieczeństwa ruchu, w tym zadań dotyczących budowy i przebudowy mostów w ciągu dróg wojewódzkich. W tym przypadku minister informuje wojewodę o zadaniach zatwierdzonych do dofinansowania z FDS. Natomiast w tych przypadkach również wojewoda będzie zawierał umowę z JST i kontrolował jej realizację.

Tablice informacyjne

O zrealizowaniu zadania z udziałem środków FDS użytkownicy dróg będą informowani za pośrednictwem tablic informacyjnych, których wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu.

Co z Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019?

O tym więcej w felietonie zamieszczonym TUTAJ.

Pt., 7 Lp. 2017 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka