Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: PROW, drogi lokalne – zmiany, kryteria

Eurofundusze 2014-2020: PROW, drogi lokalne – zmiany, kryteria fotolia.pl
W porządku drugiego posiedzenia komitetu monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, które odbędzie sie 25 czerwca przewidziano m.in. zmiany budżetu programu, zmiany w opisie niektórych działań i poddziałań oraz przyjęcie kryteriów wyboru operacji.
 
 
Zmiana w budżecie
 
Korekta budżetu programu spowodowana jest wejściem w życie tzw. rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej nr 1378/2014, zmieniającego m. in. załącznik 1 do rozporządzenia 1305/2013. Konsekwencja tej zmiany jest zwiększenie wsparcia EFRROW na rzecz PROW 2014-2020 o 99 276 000 euro. Dzięki temu Polska dysponuje budżetem EFRROW w kwocie 8 697 556 814 euro.
 
Korekty w opisie operacji
 
  • Precyzyjniejszy  opis dróg. Proponowane przez resort zmiany w opisie działań dotyczą działania mechanizmu LEADER i jego poddziałań. Pierwsza ze zmian dotyczy podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w typie operacji „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W tabeli ogólnego opisu proponuje się zmianę p. 10 z brzmienia „rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego” na „budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”. Uzasadnieniem dla tej korekty ułatwienia weryfikacji tego warunku, poprzez wskazanie wprost co jest rozumiane pod pojęciem włączenia społecznego i zagwarantowania spójności terytorialnej.
  • Grupa nieformalna jednostką organizacyjną i brak limitu dla jednostek sektora finansów publicznych. Kolejną proponowaną zmianą w poddz. 19.2 jest określenie pojęcia grupy nieformalnej, jako jednego z katalogu grantobiorców Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zniesienie limitu dla podmiotów publicznych. Proponowany nowy tekst brzmi „W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz swojej jednostki organizacyjnej, limit pomocy jest liczony odrębnie na każdą jednostkę organizacyjną.” Wniosek z tego, że grupa nieformalna traktowana jest jako jednostka organizacyjna. Autorzy widzą uzasadnienie w doprecyzowaniu zgodnie z prawodawstwem polskim pojęcie grupy nieformalnej wskazując, że chodzi o jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach struktury danego podmiotu. W ten sposób w sposób precyzyjny reguluje się kwestie realizowania grantów przez podmioty posiadające osobowość prawną oraz nieposiadające osobowości prawnej. Dodatkowo usunięto limit na jednostki sektora finansów publicznych zakładając, że tego typu ograniczenia powinny być przyjęte przez poszczególne LGD zgodnie z uwarunkowaniami lokalnymi.
  • Przygotowano także zmiany w poddziałaniu 19.1 wsparcie przygotowawcze dla LGD oraz w poddziałaniu 19.3 współpraca z LGD. Polegają one na doprecyzowaniu sposobu ustalania wysokości ryczałtów.
 
Kryteria
 
Resort rolnictwa zaproponował także kryteria wyboru projektów, m.in. drogowych. Priorytetowo będą traktowane operacje realizowane przez beneficjentów w gminach uboższych. Punkty przyznawane będą tym gminom, w których dochód podatkowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa oraz tym, które wchodzą w skład powiatu o wskaźniku bezrobocia wyższym lub równym ze średnią w kraju. Wybór takich kryteriów uzasadniony jest z potrzebą wsparcia działań dotyczących włączenia społecznego i rozwoju obszarów ubogich. Tej przesłance podporządkowane są również dwa kryteria. Po pierwsze, preferowane będą drogi dojazdowe do miejscowości istotnych ze względu na lokalizację ważnych obiektów użyteczności publicznej. Po drugie, preferowane będą drogi łączące się z drogą o wyższej kategorii, co odpowiada warunkowi dostępu do pomocy, tj. łączeniem jednostek osadniczych z istniejącą siecią drogową. Poza tym operacje mają być kompleksowe z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub z realizacją operacji infrastrukturalnych z wykorzystaniem tzw. kanałów technologicznych. Punkty mają być przyznawane ze względu na specyfikę danego regionu.
 
Zaproponowane przez resort rolnictwa zmiany będą przeddmiotem obrad komitetu monitorującego.
 
Źródło: materiały dla członków KM PROW
Pt., 12 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża