Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: specjalne wsparcie dla młodych bezrobotnych

Eurofundusze 2014-2020: specjalne wsparcie dla młodych bezrobotnych fotolia.pl
W artykule o wsparciu dla młodych bezrobotnych wspominamy o specjalnym instrumencie unijnym do nich skierowanym - Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem Inicjatywy jest zapewnienie wsparcia finansowego regionom najbardziej dotkniętym bezrobociem wśród młodzieży. Inicjatywa jest skierowana do osób młodych mieszkających w regionach, w których na koniec 2012 r. poziom bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata przekroczył 25 proc. Dotyczy to sytuacji w dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.
 
W tych regionach realizowane będzie wsparcie bezpośrednie skierowane do młodzieży niepracującej, niekształcącej się ani nieszkolącej (określanej angielskim skrótowcem NEET od „not in employment, education or training”). Mają to być różnego rodzaju kursy, szkolenia, staży, których celem będzie aktywizacja zawodowa młodzieży oraz poprawa jej sytuacji na rynku pracy. Celem tych działań jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, które z uwagi na brak doświadczenia zawodowego napotykają na bariery związane z wejściem na rynek pracy oraz utrzymaniem stałego zatrudnienia.
 
Dla kogo pomoc
 
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie EFS nr 1304/2013, Inicjatywa skierowana jest do osób poniżej 25 roku życia. Jednocześnie Komisja Europejska zezwala państwom członkowskim na ewentualne rozszerzenie grupy docelowej na osoby do 30 roku życia. Mając na uwadze, że osoby młode wymagające wsparcia to często absolwenci studiów w wieku powyżej 24 roku życia, w Polsce zdecydowano o rozszerzeniu grupy wspieranej w ramach Inicjatywy o osoby w wieku 25-29 lat. Działania wdrażane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą skierowane wyłącznie do osób młodych kwalifikujących się do tzw. kategorii NEET. Przyjęto następującą jej definicję: osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Zgodnie z założeniami przyjętymi w PO WER, szacuje się, że do końca 2018 r. wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych otrzyma blisko 199 tys. osób w wieku poniżej 30 roku życia, z czego 177 tys. stanowić będą osoby bezrobotne.
 
Źródło: materiał MIR
Pt., 29 Mj. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża