Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej

Projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o ochronie ludności cywilnej. Projekt zawiera ciekawe rozwiązania takie jak karetka stacjonująca w każdej gminie, stan podniesionej gotowości, wyższe zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych czy likwidacja RCB.

Projekt ustawy ma na celu zapewnienie funkcjonowania ochrony ludności w związku z zagrożeniami naturalnymi  i cywilizacyjnymi, w tym militarnymi oraz ma na celu wprowadzenie instrumentów prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony ludności, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego finansowania oraz działania w przedmiotowym obszarze, w tym skuteczne zapobieganie, przygotowanie oraz reakcję na zagrożenia.

Na potrzeby podniesienia gotowości państwa do reagowania na daną sytuację w ustawie wprowadza się: stan pogotowia oznaczający sytuację, w której z uwagi na niekorzystne okoliczności wywołane działaniami sił natury lub działalnością człowieka zachodzi konieczność podniesienia gotowości organów administracji publicznej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności – dotyczyć będzie podniesienia gotowości do działania przez organy państwa poprzez m.in. wydłużenie czasu pracy urzędów czy wprowadzenie dyżurów.

Stan wprowadzać będzie minister właściwy ds. wewnętrznych na terytorium całego kraju lub jego części oraz wojewoda na terytorium całego województwa lub jego części. Każdorazowo premier będzie informowany  o fakcie i przyczynach wprowadzenia stanu pogotowia, będzie mógł polecić odwołanie stanu pogotowia ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Minister właściwy ds. wewnętrznych będzie mógł polecić wojewodzie odwołanie stanu pogotowia.

Wprowadza się także stan zagrożenia:  oznaczający sytuację, w wyniku której wprowadzenie stanu pogotowia jest niewystarczające do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i konieczne jest podjęcie przez organy administracji publicznej dodatkowych działań oraz wprowadzenie ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących  podmioty ochrony ludności – wprowadza się możliwość wydawania poleceń przez premiera, ministra właściwego  ds. wewnętrznych, wojewodę w określonych w ustawie zakresie.

Stan wprowadzać i odwoływać będzie w drodze rozporządzenia, premier z inicjatywy własnej lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni.

Ponadto proponuje się wzmocnienie i dookreślenie roli Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tak aby stał się rzeczywistym organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie spraw dotyczących ochrony ludności. Obecnie gremium to służy wyłącznie do wydawania opinii w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dostosowanie podmiotów ochrony ludności do projektowanych rozwiązań obejmuje w latach 2023 – 2032 koszty związane z: pomocą dla osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, przeszkoleniem personelu w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, krajowego systemu ratowniczego, Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz obrony cywilnej, uruchomieniem studiów z zakresu ratownictwa medycznego dla ochrony ludności, zmianami w systemie kształcenia z uwzględnieniem potrzeb ochrony ludności, zakupem pojazdów ratownictwa medycznego dla ochrony ludności, zakupem samochodów do nauki jazdy wraz z ich utrzymaniem oraz szkoleniami na potrzeby ochrony ludności, techniczną modernizacją analogowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności na cyfrowy, rozbudowaniem, modernizacją i integracją istniejących systemów informatycznych oraz systemów łączności, zakupem sprzętu pompowego o bardzo wysokiej wydajności, przeznaczonych do gaszenia pożarów i odwadniania zalanego terenu oraz oznakowaniem personelu, obiektów, pojazdów PSP, OSP oraz formacji OC na czas stanów nadzwyczajnych i wojny.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Wtedy też stracą moc: ustawa o stanie klęski żywiołowej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz wspomniana część ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj.

Czw., 8 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek