Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dwa sierpniowe posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Dwa sierpniowe posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fotolia.pl

W sierpniu odbyły się aż dwa posiedzenia Zespołu w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęcone sprawom zdrowia i polityki społecznej.

Ze spraw zgłoszonych na posiedzeniu Zespołu, duże emocje wzbudziła zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich sprawa związana z zakładaniem na świadczeniodawców w obszarze ratownictwa medycznego przez NFZ kar finansowych za brak zapewnienia w karetkach specjalistycznych lekarza. Do 1 lipca br. zastosowanie miał art. 36a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który pozwalał, aby w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego w miejsce lekarza w zespole S pracował ratownik medyczny albo pielęgniarka systemu. Problem z zapewnieniem obsady lekarskiej w karetkach „S” występuje w blisko połowie zespołów. Nie jest to zatem sytuacja jednostkowa. Dodatkowo w przypadku nałożenia kar umownych przez NFZ świadczeniodawca jest obowiązany zapłacić od nich podatek dochodowy w wysokości 19%. Z tego względu skutki finansowe dla dysponentów Zespołów są jeszcze bardziej dotkliwe. Szerzej na ten temat można przeczytać w wystąpieniu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które jest dostępne tutaj. Ponieważ rozwiązanie problemu wymaga interwencji prawodawcy, Związek Powiatów Polskich zaproponował, aby czasowo wprowadzić zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów (OWU) i pozwolić na funkcjonowanie rozwiązań z czasu epidemii do końca 2023 r. W Sejmie procedowana jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, która przewiduje również zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z proponowanym przepisem na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, przypada nie mniej niż 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. Obecnie liczba zespołów S w stosunku do zespołów P rozkłada się nierównomiernie. Jeżeli ustawa wjedzie w życie wojewodowie do 31 października 2023 r. będą zobowiązani przekazać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualizację wojewódzkich planów działania systemu sporządzone zgodnie z nowymi wymaganiami. Zatem proponowana przez ZPP czasowa zmiana OWU pozwoliłaby na dokonanie zmian w planach wojewódzkich.

Drugim tematem w sprawach różnych było wydatkowanie środków w ramach Funduszu Medycznego. Przedstawiciel resortu zdrowia przekazał informację o realizacji planu finansowego Funduszu.

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Zespół miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej);
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Zespół miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej);
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 (Zespół miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej);
  • projekt programu „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku”.

Zespół negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  w 2024 r. Powodem negatywnej opinii jest brak zrównoważenia w jednostkach samorządu terytorialnego strony dochodowej z wydatkową. Jak wskazała przedstawicielka Związku Powiatów Polskich nie chodzi tylko o zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników czy osób wykonujących na rzecz samorządów pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ale również wykonawców zamówień publicznych.

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel