Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oddzielić architekturę od urbanistyki

Oddzielić architekturę od urbanistyki fotolia.pl
Zarządy Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich apelują do senatorów, by poprawili decyzję posłów wprowadzającą zmiany w ustawię o działach administracji rządowej, uchwalone podczas pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji. W opinii przewodniczących zarządów obu organizacji, korekta powinna dotyczyć art. 5 pkt 1a oraz art. 9a ustawy. A polegać miałaby na zastąpieniu w nazwie działu, p.4 w ust. 1 oraz w ust. 2 słów „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” słowami „zagospodarowanie terenu”, użytymi w odpowiednim przypadku. Jednocześnie w art. 23a - rozwój regionalny w pkt 2a słowa „krajowym i regionalnym” należy zastąpić słowami „krajowym, regionalnym i lokalnym”.
 
Po pierwsze, dziedzictwo PRL
 
„Połączenie urbanistyki i architektury w jednym dziale jest dziedzictwem PRL z lat 1945-89, gdy urbanistyka nie była narzędziem kreowania rozwoju lokalnego, lecz stanowiła instrument kontroli aktywności inwestycyjnej obywateli i przedsiębiorstw”, piszą ZMP i UMP. W państwie demokratycznym i sprawiedliwym, gdzie wszyscy mają mieć równe warunki rozwoju, planowanie zagospodarowania przestrzeni powinno być zgodne z priorytetami rozwojowymi państwa, określonymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planach (strategiach) rozwoju regionalnego.
 
Po drugie, interdyscyplinarność i ogólność lokalnej polityki rozwoju
 
Prezesi obu korporacji samorządowych podkreślają interdyscyplinarność planowania rozwoju także na poziomie lokalnym. Studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiące narzędzie lokalnej polityki przestrzennej, po pierwsze jest dokumentem interdyscyplinarnym, uwzględniającym uwarunkowania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne; a po drugie jest dokumentem ogólnym, nie skupia się na parametrach technicznych, architektonicznych i infrastrukturalnych.
 
Wniosek: urbanistyka to element planowania rozwoju
 
Powyższe oba względy prowadzą według samorządowców do zasadniczej konkluzji, iż lokalne planowanie zagospodarowania przestrzeni, tj. urbanistyka, powinno pozostać w zakresie spraw nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju, a nie ministra do sprawa infrastruktury, w tym budownictwa. Ten ostatni powinien nadzorować dziedzinę umownie określaną jako architektura, tj. sprawy zagospodarowania terenu (działki, a nie przestrzeni!), na którym prowadzona jest inwestycja. Zgodnie z kierunkami rozwoju, określonymi dla danej przestrzeni w studium przestrzennym i miejscowych planach zagospodarowania.
 
Postulat nieprzyjęty
 
Senat zajął sie rozpatrzenem uchwały Sejmu, przyjmującej zmiany w ustawie o działach admininistracji w czwartek 19 listopada. Senacka komisja samorządu i administracji państwowej przyjęła kilka porządkujących poprawej do uchwały sejmowej. Wśród zgłaszanych uwag padł postulat ZMP i UMP zgłoszony przez senatora Waldemara Sługockiego, do niedawna wiceministra rozwoju, jednak nie zyskał on uznania większości członków komisji.
 
Źródło: zmp.poznan.pl, senat.gov.pl
Śr., 18 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża