Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wymagania na stanowiska kierownicze w szkołach - projekt MEiN

Nowe wymagania na stanowiska kierownicze w szkołach - projekt MEiN fotolia.pl

W ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynęła nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Projekt przewiduje uchylenie przepisów umożliwiających zajmowanie przez nauczyciela kontraktowego stanowiska kierownika szkoły polskiej, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, zgodnie z projektem rozporządzenia, ww. stanowiska będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany.

W projekcie uchyla się również przepisy przewidujące obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także stanowisko dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

Zatem ww. stanowiska będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

Określono również wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska wicedyrektora szkoły polskiej, w której mieści się co najmniej jeden oddział dziecięcy dla dzieci w wieku 3-6 lat, umożliwiający naukę w języku polskim.

Stanowisko wicedyrektora szkoły polskiej będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;
  2. ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;
  3. posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  4. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5–11 rozporządzenia.

Ww. stanowisko będzie mógł zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  1. ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkołami polskimi, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, oraz
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne oraz
  3. posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego, odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
  4. spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5–11 rozporządzenia.

Wymagania te są tożsame z wymaganiami niezbędnymi do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły polskiej.

Śr., 16 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka