Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa - projekty rozporządzeń MEiN

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa - projekty rozporządzeń MEiN fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej przekazano projekty rozporządzeń zmieniających podstawy programowe.

Mowa o dwóch projektach:

 1. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (dostępnym tutaj),
 2. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (dostępnym tutaj).

Proponowane zmiany polegają na:

 • wyodrębnieniu podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki

  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 276) wprowadzone zostały zmiany w liczbie godzin nauczania języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w formie dodatkowej nauki języka. W przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej od 1 września 2022 r. nauczanie języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki języka będzie odbywać się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia, a także każdej klasie liceum ogólnokształcącego (zakres podstawowy), technikum (zakres podstawowy) i branżowej szkole II stopnia (zamiast dotychczasowych 3 godzin tygodniowo).
  Aktualna podstawa programowa dla przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej jest wspólna dla wszystkich języków mniejszości narodowej lub etnicznej i została opracowana przy założeniu, że na jej realizację przeznacza się 3 godziny tygodniowo w każdej klasie ww. szkół. W związku z powyższym w przedmiotowych projektach zaproponowano zmianę podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki, która będzie odpowiadała zmniejszonej liczbie godzin nauczania tego języka jako języka mniejszości narodowej.
 • zmianie podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

  Zaprojektowane zmiany w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w przypadku szkoły podstawowej zostały przygotowane jak wskazują projektodawcy, z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć tego przedmiotu oraz przy założeniu maksymalnego wykorzystania odpowiednich treści dotychczasowej podstawy programowej tego przedmiotu (na przykład w zakresie pierwszej pomocy czy reakcji na zagrożenia), aby następnie wskazać dodatkowe obszary działania w różnych sytuacjach zagrożenia, w tym kryzysowego i wojennego. Zgodnie z proponowaną zmianą podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia powinny podkreślić specyfikę działania w sytuacji zagrożenia wojennego. W przypadku szkoły podstawowej, zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w formie teoretycznej, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych.
  Natomiast zaprojektowane zmiany w podstawie programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w przypadku szkół ponadpodstawowych zostały przygotowane jak wskazują projektodawcy z uwzględnieniem aktualnej liczby godzin zajęć tego przedmiotu oraz przy założeniu kontynuacji wiedzy nabytej na poziomie teoretycznym w szkole podstawowej. Zgodnie z proponowaną zmianą podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa pod względem teoretycznym ma stanowić pogłębienie treści przewidzianych w szkole podstawowej, a w zakresie praktycznym ma akcentować konieczność wykształcenia umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w sytuacjach krytycznych.
Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka