Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja ze styczniowego zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja ze styczniowego zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

Realizacja Narodowego Programu Szczepień była głównym tematem posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 stycznia 2021 r. w formie zdalnej. Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Narodowy Program Szczepień

Ze strony samorządowej do tematu jako pierwszy odniósł się Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Co do oceny szczepień kluczowa jest liczba szczepionek, która niestety nie dociera do Polski. Stanowi to dziś główny problem. Z punktu widzenia strony samorządowej bardzo istotna jest też kwestia kosztów transportu w dowozach do punktów szczepień. Regulacje dotyczące ryczałtu nie odwzorowują faktycznych kosztów realizacji zadań. Stąd wynika kilka uwag – nie można ustalić wspólnego ryczałtu dla wszystkich polskich samorządów, ponieważ w niektórych z nich z powodów obiektywnych koszty realizacji usługi są diametralnie wyższe niż w innych samorządach. Do wojewodów skierowana zostanie prośba o skorygowanie stawek. Problem stanowi też miejsce szczepienia – czasem zdarza się, że senior bądź osoba z niepełnosprawnościami zarejestrowała się na szczepienie 100 km od miejsca zamieszkania. W związku z tym strona samorządowa zgłosiła prośbę o weryfikację stawek za dowóz osób. Znalezienie nowego rozwiązania jest konieczne, ponieważ praktycznie żadna z obowiązujących stawek nie odpowiada realnym kosztom. Poruszona została też kwestia ryczałtu dla koordynatora gminnego – stawki muszą zostać zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców. Koordynatorzy to bowiem ludzie, którzy wykonują ogrom pracy przy procesie szczepień. Środki z tych dotacji powinny docierać do gmin jak najszybciej. Marek Wójcik podkreślił też, że jeden zespół mobilny w przypadku dużego miasta nie jest wystarczający. Pojawiła się również kwestia osób, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności (bo przykładowo bały się spotkać z komisją w 2020 roku) a które wymagają pomocy w dotarciu do punktów szczepień. „Nie rozumiem biurokratycznego podejścia ze strony PFRON-u” – mówił Marek Wójcik.

Do poruszonych kwestii odniósł się Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapytał, czy samorządy mają konkretny pomysł na to, w jaki sposób zróżnicować ryczały. Poinformował też, że rząd nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. „Powinniśmy przyjąć zasadę, że na terenie powiatu możemy dowozić, natomiast jeśli ktoś chce pojechać 100 czy nawet więcej kilometrów dalej to oczywiście może ale my już takiej usługi nie gwarantujemy” – mówił. Odniósł się też do osób „leżących” – mają oni być mniej narażone na kontakt z osobami chorymi, zatem nie można tworzyć za wiele zespołów mobilnych, gdyż ograniczy to funkcjonowanie punktów szczepień populacyjnych.

Głos w dyskusji zabrała też Renata Kaznowska, Wiceprezydentka Warszawy. Podkreśliła, jak duże emocje budzi dziś kwestia dowozu osób do punktów szczepień. Skala oczekiwań mieszkańców jest duża. Zwróciła też uwagę na problem dystrybuowania szczepionek do punktów szczepień. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby dzielenie szczepionek względem wielkości populacji. Zwróciła też uwagę na problem niedostatecznej wiedzy co do liczby zespołów mobilnych w danych miejscowościach a także tego, iż prywatne placówki medyczne nie chcą realizować szczepień wyjazdowych.

Do dyskusji włączył się Grzegorz Kubalski, który podkreślił, że w naszym interesie jako całego kraju leży znalezienie sposobów na dowiezienie do punktów szczepień osób, które nie są w stanie dotrzeć samodzielnie.  

Marek Wójcik odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi ministra Dworczyka zaznaczając, że nikt nie ma prawa różnicować mieszkańców, na tych którzy są leżący i tych którzy nie są.

Minister Dworczyk zaznaczył, że program szczepień wymaga trudnych decyzji, które mają na celu usprawnienie procesu wyszczepiania Polaków.

Burmistrz Kowala zaproponował, by odległości dowozu były ustalane od granic macierzystej gminy i by określać to w kilometrach, a nie w granicach powiatów.

Z kolei Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi zaznaczył mankamenty związane z systemem dowozu do szczepień, jak również zwrócił się z prośbą o uregulowanie kwestii konkursów dla punktów mobilnych prywatnych.

Uwagi do Zespołu Infrastruktury

Grzegorz Kubalski zgłosił też postulat w związku z pracami Zespołu Infrastruktury. Od kilku miesięcy liczba spraw, które trafiają do ZI jest tak duża, że Zespół posiada dużą trudność w opiniowaniu projektów w rozsądnych ramach czasowych. Zgłosił propozycję, by rozważyć zmiany w zakresie tematycznym poszczególnych Zespołów i być może utworzyć dodatkowy zespół podzielenia tematyki, która do tej pory była przypisana do Zespołu ds. infrastruktury. Strona samorządowa zgłosi oficjalnie taką propozycję przed następnym posiedzeniem plenarnym.

Drugą zgłoszoną sprawą są narastające problemy związane z karami z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu. Wydziału komunikacji zaczynają być niewydolne w zakresie spraw, z którymi muszą się zmierzyć. Strona samorządowa w związku z tym zgłosiła pilną potrzebę przedyskutowania tego tematu.

Omówiono także projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Grzegorz Kubalski podkreślił, że w chwili obecnej mamy do czynienia ze zmianą modelu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych. W chwili obecnej mamy też do czynienia z bardzo dużą rozbieżnością między maksymalną kwotą, która wynika z ustawy, a tym co jest zaproponowane w rozporządzeniu. Strona samorządowa jest skłonna zgodzić się na utrzymanie dotychczasowych stawek opłat np. na okres dwóch lat, a po tym czasie nowych, wyższych, takich które będą uwzględniały wzrost nakładu pracy i kosztów wynikających z wydawania zezwoleń. Strona rządowa ustosunkowała się do propozycji negatywnie. Ministerstwo Infrastruktury jest za tym, by pozostawić stawki na obecnym poziomie.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 24 lutego 2021 roku.

Projekty z opinią pozytywną:

1.       Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

2.       Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

3.       Projekt Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026

4.       Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

5.       Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

6.       Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

7.       Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

8.       Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

9.       Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej

10.   Wniosek Ministra Klimatu i Środowiska dot. opinii w sprawie wprowadzania zmian w zawodzie technik gazownictwa, polegających na zmianie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie

11.   Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty 

12.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

13.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

14.   Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

15.   Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2018-2019

16.   Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

17.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

18.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

19.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

20.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

21.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

22.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

23.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

24.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

25.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

26.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

27.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (PB-4) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

28.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

29.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

30.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)

31.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Do dalszych prac skierowano:

1.     Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

2.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

3.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw

4.     Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Projekty z opinią negatywną:

1.     Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Czw., 28 St. 2021 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska