Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Żegnaj Funduszu Dróg Samorządowych, witaj Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Żegnaj Funduszu Dróg Samorządowych, witaj Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza ze zmian, które rzucają się w oczy, to… zmiana nazwy Funduszu – na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Niemniej to nie pierwsza i ostatnia modyfikacja zawarta w projekcie – o innych szerzej poniżej.

Wojewódzkie obwodnice i drogi w miastach wojewódzkich

W ocenie projektodawców ze względu na ograniczone możliwości finansowe samorządów, zwłaszcza w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, konieczne jest zwiększenie rządowego wsparcia inwestycji samorządowych w bezpieczną infrastrukturę drogową – stąd propozycja, aby dofinansowaniem objąć zadania, które dotychczas nie objęte były wsparciem Funduszu, czyli budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (zadania obwodnicowe) oraz budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (zadania miejskie).

W ramach pierwszej kategorii ww. zadań dofinansowanie ma objąć realizację inwestycji rozumianych jako droga omijająca miejscowość, planowaną do realizacji w większości w nowym przebiegu mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów ruchu pojazdów z tej miejscowości. Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich proponuje się przeprowadzanie konkurencyjnych naborów, za które odpowiadał będzie minister właściwy do spraw transportu. Listę opracowaną przez właściwego ministra będzie – jak obecnie w przypadku list wojewodów – zatwierdzał Prezes Rady Ministrów (ponownie z uprawnieniem do modyfikacji listy).

Według projektodawców maksymalna wysokość zadania obwodnicowego albo zadania miejskiego to 80% kosztów realizacji tego zadania – z tym, że w przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie będzie mogła być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.

„Małe zadania”

Projektodawcy – w celu umożliwienia dofinansowania z Funduszu „małych” zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego – proponują wyodrębnienie w ramach zadań powiatowych i gminnych nowej podkategorii zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Co do zasady w odniesieniu do tych projektów mają znaleźć zastosowanie ogólne reguły przyznawania dofinansowania, właściwe dla zadań powiatowych i zadań gminnych – jednak z pewnymi wyjątkami. Mianowicie wojewoda będzie uprawniony do ogłoszenia i przeprowadzenia naboru obejmującego wyłącznie te zadania, a komisja oceniająca wnioski o dofinansowania będzie brać pod uwagę wyłącznie takie kryteria, które uwzględniają specyfikę realizacji tego typu zadań.

Środków ma być więcej; nadwyżka z Funduszu Pekaesowego do niebawem dawnego FDS-u

Projekt zakłada równocześnie zwiększenie wpłat z budżetu państwa do Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – z uwagi na rozszerzenie zakresu zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie. Łącznie owe zwiększenie wyniesie 3 mld złotych. Trzeba także zauważyć, że w projekcie przewidziano przekazywanie niewykorzystanej nadwyżki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do FDS/RFRD.

Pt., 18 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel