Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkoła w społeczeństwie informacyjnym

Na ostatnim (19 października 2010) posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu rozpatrzony został projekt planu działań dotyczącego nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Plan ten powstał w celu konkretyzacji działań niezbędnych do realizacji misji nakreślonej w dokumencie rządowym „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

 

Zadaniem szkoły jest przygotowanie przyszłego obywatela do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym i korzystania przy tym z wiedzy i informacji poprzez m.in. posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w działalności edukacyjnej, zawodowej, społecznej i osobistej dla podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz innych usług, przyczyniających się do podnoszenia jakości ich życia, a także spędzania wolnego czasu.

 

Jako priorytety strategiczne plan wskazuje:

  1. personalizację kształcenia, polegającą na dostosowaniu metod i form kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się;
  2. uczenie się przez całe życie, obejmujące kształcenie formalne (w szkołach i uczelniach), pozaformalne (ustawiczne) i nieformalne (samokształcenie), tworzące zasób wiedzy i umiejętności ważnych w życiu osobistym, społecznym i zawodowym;
  3. kształcenie i przygotowanie nauczycieli, stanowiące niezbędny warunek powodzenia wszelkich inicjatyw adresowanych do szkół i placówek oraz uczelni, w tym projektów skupiających się na rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  4. zasoby edukacyjne, zorganizowane w postaci elektronicznych środowisk (platform) kształcenia, podporządkowane pod względem zawartości merytorycznej, struktury i funkcjonowania wymienionym wyżej priorytetom;
  5. infrastruktura technologiczna, uwzględniająca najnowsze rozwiązania w zakresie twardych (sprzęt) i miękkich (oprogramowanie) technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiają szkołom i placówkom oraz instytucjom edukacyjnym realizację wszystkich celów i priorytetów strategicznych, w szczególności indywidualizację kształcenia przez całe życie.

Realizacji wymienionych wyżej priorytetów strategicznych ma służyć podjęcie następujących działań:

  1. utworzenie Powszechnej Sieci Edukacyjnej (PSE) – ogólnokrajowej infrastruktury dla usług edukacyjnych, oferowanych szkołom i placówkom w zakresie m.in. możliwości korzystania z platform edukacyjnych i ich zasobów, ochrony przez zagrożeniami w sieci, a także organizacji procesu kształcenia;
  2. tworzenie elektronicznych środowisk kształcenia, w tym platform edukacyjnych oraz Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE – cyfrowych zasobów wszystkich portali umożliwiających gromadzenie, ewaluowanie i użytkowanie oprogramowania edukacyjnego);
  3. kontynuacja działań mających na celu kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie ich przygotowania do pracy na platformach edukacyjnych u upowszechnianiu stosowania nowych technologii w edukacji;
  4. tworzenie programów rozwoju szkół i placówek, wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne;
  5. utworzenie Zespołu Koordynującego (ZK), który zajmie się planowaniem, koordynacją działań i nadzorem merytorycznym nad wykonaniem wszystkich zadań, będących realizacją priorytetów strategicznych.
Śr., 20 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: