Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Legislacyjna walka z dziurą ozonową

Jakiś czas temu na naszych łamach prezentowaliśmy regulacje proponowane w ustawie o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Były one ukierunkowane na zmniejszenie skali globalnego ocieplenia. Szkodliwy wpływ substancji lotnych wytwarzanych przez człowieka nie ogranicza się jednak do ocieplenia klimatu – równie istotne jest niszczenie warstwy ozonowej. Regulacje dotyczące substancji zubażających warstwę ozonową, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (są to przykładowo: wodorofluorowęglowodory i halony), znajdą się w nowej ustawie, której założenia trafiły właśnie do Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Podstawowe ramy prawne postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową uregulowane są w powołanym już rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, jednakże pewne kwestie wymagają uregulowania w przepisach krajowych. W konsekwencji proponowana ustawa regulować będzie:
  •  obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową, a także z obrotem tymi substancjami oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia i systemy zawierające te substancje, w tym obowiązki w zakresie przekazywania odpowiednich danych;
  •  zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji kontrolowanych oraz postępowania z produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje. W szczególności następuje wskazanie jako jednostki wyspecjalizowanej wykonującej zadania – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Kontrolę przestrzegania przepisów będą sprawować organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • opłaty za substancje kontrolowane i nowe substancje wprowadzane po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP i to zarówno w pojemnikach, jak i produktach, urządzeniach i systemach ochrony przeciwpożarowej, gaśnicach oraz systemach klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych. Wysokość stawki opłaty zostanie określona przez ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości nie wyższej niż dwukrotność opłaty za emisję substancji CFC do środowiska. Określone kompetencje zostaną tu przyznane marszałkowi województwa;
  • sankcje za naruszenie przepisów dotyczących substancji kontrolowanych oraz produktów, urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic, jak też systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierających te substancje.

Ze względu na zbliżony przedmiot rozwiązania są w maksymalnym stopniu sharmonizowane z przepisami projektu ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych.

Wt., 8 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski