Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędzie się stacjonarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 30 maja br. (wtorek) o godzinie 10:00  w sali 421 (piętro IV) w  siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Podczas posiedzenia omówione zostaną następujące wnioski:

 1. Informacja Sebastiana Skuzy, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, na temat środków finansowych na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego (wniosek strony samorządowej).
 2. Informacja Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na temat działań podejmowanych przez resort na rzecz realizacji uzgodnień ze stroną samorządową dotyczących ustalania taryf na wodę (wniosek strony samorządowej).
 3. Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST do wydania opinii wiążącej do:
 • projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz kwalifikacji osób tam zatrudnionych,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
 1. Wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST do wydania opinii wiążącej do:
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,
 • projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej sprawie wzoru zaświadczenia o zgłaszaniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach.
 1. Wniosek Ministra Sprawiedliwości o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD494) lub upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej.
 2. Wniosek Ministra Infrastruktury o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST do wydania opinii wiążącej do:
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (WPL MI 314),
 • projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (WPL MI 318).
 1. Wniosek Ministra Infrastruktury o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 2. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o upoważnienie Zespołu Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 3. Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne rozpatrzenie lub upoważnienie Zespołu Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 4. Wniosek Ministra Finansów o zastosowanie trybu obiegowego wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.
 5. Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.
 6. Wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej o upoważnienie Zespołu ds. Międzynarodowych Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej do wydania opinii wiążącej wobec projektu rewizji KPO w części dotacyjnej, pożyczkowej oraz w rozdziale REPowerEU.

Podczas posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad planowane jest również omówienie szeregu projektów ustaw i rozporządzeń. Szczegóły w załączeniu.

Pt., 26 Mj. 2023 0 Komentarzy
Alicja Cisowska
redaktor Alicja Cisowska