Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się cztery posiedzenia Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, trzy z nich w formie wideokonferencji, jedno natomiast w trybie stacjonarnym.

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej planowane jest w dniu na 13 lutego br. o godzinie 9.00 (wideokonferencja). Przedmiotem obrad Zespołu będzie:

 1. Sprawy różne: a) Wniosek Związku Miast Polskich - protest w sprawie konkursu na dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań, polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR, ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, wyodrębnionego z Funduszu Medycznego – wysłano dn. 9.02.br.; b) Wniosek Związku Miast Polskich   informacji NFZ na temat zasad płatności za świadczenia ponadumowne i nielimitowane – wysłano dn. 9.02.br. ; c) Wniosek ZPP – kwestia dot. wyceny tzw. „dobokaretki” dla karetki typu „S”.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (MZ 1383).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (nr 106).
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (nr 107).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (nr 108).

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu zostało zaplanowane na 14 lutego br., na godzinę 13.00 (wideokonferencja). Porządek posiedzenia tego zespołu obejmuje:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty.
 3. Projekt projektem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
 4. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego.
 5. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 7. Sprawy różne: a) Wniosek ZPP – kwestia organizacji zajęć indywidualnego nauczania; b) Wniosek ZPP – kwestia dot. wymiaru zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska odbędzie się 15 lutego br. o godzinie 10:00 (wideokonferencja). Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130) (Ministerstwo Infrastruktury).
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (KPGO2028) (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.
 6. 27 transza projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 7. Sprawy różne: Dyskusja na temat niezbędnych zmian Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 r. oraz zwiększenia wsparcia dla właścicieli nieruchomości, na terenie których w dalszym ciągu znajdują się wyroby zawierające azbest.

Posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu odbędzie się w dniu 15 lutego br. o godzinie 13:00 (stacjonarnie) w Sali 421 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Porządek posiedzenia:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18) (Ministerstwo Infrastruktury).
 2. Sprawy różne: Informacja MRiT na temat Funduszu Dopłat na wsparcie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pt., 10 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska