Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia trzech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 12 października 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Natomiast 14 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 swoje obrady rozpocznie Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a o 10:00 zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

W porządku obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia znalazły się:

 1. Sprawy różne:
  1. kwestia dotycząca wydatkowania środków z Funduszu Medycznego,
  2. stanowisko ZPP ws. wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej,
  3. wniosek ZMP o przedstawienie informacji na temat zwiększonej wyceny świadczeń w szpitalnictwie,
  4. wniosek ZPP dotyczący potrzeby wzrostu poziomu finansowania karetek neontologicznych o oznaczeniu „N”.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD135) (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 4. Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna na lata 2021–2035 r. (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej);
 5. Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) (KRPM);
 6. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277) (KRPM);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych  warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury, poświęconego głównie tzw. sprawom różnym (posiedzenie dotyczące projektów odbędzie się 21 października 2021 r.), kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. kontynuacja dyskusji na temat rozwiązań zawartych w uchwalonej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowalne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. dyskusja na temat niezależnych instalacji gazu typu LNG oraz sieci LNG,
  3. pismo Związku Powiatów Polskich na temat problematyki utrzymania wałów przeciwpowodziowych w należytym stanie technicznym,
  4. pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie problematyki charakteru prawnego rowów stanowiących urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę deszczową z pasa drogi,
  5. informacja MRiT na temat obowiązujących przepisów określających wymóg wydzielenia toalety w każdym sklepie o powierzchni powyżej 100 m2.
 2. Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r” (Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48) (Ministerstwo Infrastruktury).

Porządek obrad Zespołu ds. Administracji Publicznej nie został jeszcze ustalony, ale na pewno będzie obejmował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) oraz projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Pt., 8 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel