Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W nadchodzącym tygodniu zbiorą się dwa Zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, zaś 7 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 11:00 początek posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek ZMP odnośnie informacji o działaniach podejmowanych w celu doprecyzowania przepisów dotyczących dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych;
 12. Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu;
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe;
 19. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji;
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Natomiast porządek Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych zawiera:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych ustaw;
 2. Projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;
 3. Wyrażenie opinii w celu dokonania oceny funkcjonowania ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw;
 4. Ciąg dalszy dyskusji dotyczącej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego – ustalenie z posiedzenia KWRiST w dn. 17.07.2019 r.
Pt., 2 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel