Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W nadchodzącym tygodniu zbiorą się trzy Zespoły Komisji Wspólnej oraz sama Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W poniedziałek 15 lipca 2019 r. zbierze się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, który będzie obradował m.in. nad kontrowersyjnymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym (szerzej pisaliśmy o nich tutaj).

Porządek obrad kształtuje się następująco:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530) (Ministerstwo Infrastruktury);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Główny Inspektor Ochrony Środowiska);
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych;
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury);
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r.;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji; 12. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze;

We wtorek 16 lipca 2019 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. W porządku obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.;
 2. Materiał Ministerstwa Sprawiedliwości „Ocena wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej za 2018 rok”;
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 5. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 6. Sprawy różne:
  1. wdrożenie systemu teleinformatycznego obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wniosek UMP (pismo z dnia 8.07.19 r).

W środę 17 lipca 2019 r. o godz. 08:30 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych. Zespół omówi projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Również w środę 17 lipca 2019 roku odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poniżej porządek obrad:

I  CZĘŚĆ – godz. 10:00

 1. Wręczenie nagród XVI edycji Konkursu im. Profesora Machała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.
 2. Sprawy różne:
  1. informacja Ministerstwa Energii na temat stanu prac nad rozporządzeniem regulującym sposób zamrażania cen energii elektrycznej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. – wniosek Związku Miast Polskich zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dniu 26.06.19 r.,
  2. informacja MZ w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców domów pomocy społecznej – (wniosek ZMP),
  3. informacja MZ i MRPiPS odnośnie problemu funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej (wniosek ZMP),
  4. informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotem leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 r. (wniosek ZPP),
  5. wniosek GUS o upoważnienie zespołu ds. statystyki publicznej do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –wysłano dn. 12.07.br.
 18. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (Ministerstwo Cyfryzacji);
 19. Materiał informacyjny dotyczący „Europejskiego identyfikatora prawodawstwa (ELI) – koncepcja wdrożenia dla aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (filar 1 i filar 2)” (Ministerstwo Cyfryzacji);
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Główny Inspektor Ochrony Środowiska);
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych;
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.;
 24. Materiał Ministerstwa Sprawiedliwości „Ocena wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej za 2018 rok”;
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 26. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury);
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020;
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r.;
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej;
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji;
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze.

II CZĘŚĆ – godz. 12:00

 1. Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Pt., 12 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel