Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na 11 czerwca 2019 r. (wtorek) zaplanowano posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Porządek obrad wygląda następująco:

Część I, godz. 11.00 – 12.30 – dyskusja na temat ewentualnych możliwości zmian w zasadach funkcjonowania ryczałtu (wskazanie strony samorządowej, że baza 2015 r. jest nieadekwatna do obecnej sytuacji) oraz informacja NFZ na temat finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w roku bieżącym i planach na rok przyszły.

Część  II, od 12.30 – zasadnicza część posiedzenia i realizacja porządku obrad

 1. Sprawy różne:
  1. sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej;
  2. informacja Ministerstwa Zdrowia na temat propozycji konkretnych zmian w zakresie funkcjonowania dyżurów aptek;
  3. informacja Ministerstwa Zdrowia na temat definicji „łóżka szpitalnego”;
  4. informacja Ministerstwa Zdrowia na temat planowanych działań w zakresie zwiększania liczby lekarzy, dopuszczania lekarzy na zasadach „modelu niemieckiego”, zmian w zakresie nostryfikacji dyplomów;
  5. informacja Ministerstwa Zdrowia o pracach zespołów roboczych powołanych w obszarze spraw dotyczących ratownictwa medycznego;
  6. wniosek ZPP dotyczący ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Projekty wersje po konsultacjach:
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych;
  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka (MZ).
 3. Projekty w konsultacjach:
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych;
  3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
  4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom;
  6. Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W porządku obrad:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 2. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji);
 5. Sprawy różne.
Sob., 8 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel