Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fot. canva

13 września odbyło się pierwsze w tym miesiącu posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Najważniejszym tematem było sfinansowanie podwyżek w szpitalach oraz projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Szpitale i podwyżki

Temat trudnej sytuacji szpitali zdominował przebieg posiedzenia. Zarys planowanego programu pomocowego dla szpitali przedstawiali kolejno Podsekretarz Stanu  w MZ Maciej Miłkowski, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr Roman Topór-Mądry oraz Zastępca Prezesa NFZ Bernard Waśko. Przypomnijmy, że na Forum w Karpaczu Minister Niedzielski przedstawił założenia planu wsparcia szpitali, którego podstawowym punktem było przyznanie szpitalom, które dodatkowego ryczałtu, który miały wyrównywać wysokość wzrostu kontraktu do 16%. O tym, że nie jest to rozwiązanie, które rozwiąże problemy w szpitalach można było przekonać się już pierwszych pytaniach zadanych przez uczestników spotkania (więcej na temat tego jak  najprawdopodobniej zadziała mechanizm pomocowy piszemy tutaj). Co istotne mechanizm wyrównawczy ma dotyczyć tylko szpitali sieciowych, zadziała od 1 października (a nie od 1 lipca), wartość dodatkowych środków będzie liczona po uwzględnieniu nie tylko wartości pierwotnych aneksów z przełomu lipca i sierpnia ale również później zaproponowane rozwiązań pomocowych (w tym wzrost ceny punktu w PSZ z 1,59 do 1,62) oraz planowanych od 1 października podwyżek w internie i SOR. Sam instrument ma zostać wdrożony poprzez zarządzenie Prezesa NFZ, a nie poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Ponieważ Komisja Wspólna nie opiniuje projektów zarządzeń Prezesa NFZ, w drodze wyjątku ustalono ze stroną rządową, że projekt tego zarządzania zostanie przekazany członkom Zespołu w tej sprawie jeszcze we wrześniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Zespołu.

Nowa ustawa o cmentarzach

30 sierpnia KWRiST upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej o projekcie. Projekt po raz kolejny stawał na Zespole. Ostatecznie projekt został uzgodniony pozytywnie ale z następującymi uwagami Związku Powiatów Polskich:

  • strona samorządowa uważa jako błędne angażowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do stwierdzania zgonów;
  • strona samorządowa zgłasza zastrzeżenia dotyczące finasowania kosztu transportu zwłok,  jako zadania własnego  powiatów i miast na prawach powiatu (w ocenie strony samorządowej powinno być zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej);
  • strona samorządowa wnioskuje o zapewnienie właściwego poziomu finansowania kosztów jakie będą ponosić świadczeniodawcy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu stwierdzania zgonów.

ZPP zapowiedziało, że na etapie prac Sejmowych uwagi te zostaną ponowione, natomiast ponieważ nowa ustawa jest potrzebna z tego względu zdecydowano się na zaopiniowanie projektu pozytywnie.

Uzgodniony został również projekt przepisów wprowadzających powyższy akt prawny. W tym miejscu strona samorządowa zwróciła uwagę, że problemem może być ambitny termin (31 grudnia 2025 r.) digitalizacji rejestrów cmentarnych. Tutaj Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny za przygotowanie projektu ustawy, zapowiedział, że są przygotowywane rozwiązania legislacyjne, które ten proces wesprą.

Projekty z opinią pozytywną

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (przy czym MRiPS zapowiedziało, że uwzględni uwagi ZPP dotyczące czasowego utrzymania w mocy uchwał podejmowanych przez organy stanowiące JST podjęte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów);
  • projekt Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Projekt skierowane do dalszych prac

Część projektów skierowano do dalszych pracy, z uwago na niezakończony proces konsultacji publicznych i uzgodnień. Dotyczyło to:

  • pakietu projektów rozporządzeń do ustawy o ekonomii społecznej;
  • projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym;
  • projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2028 Rodzina jest najważniejsza”.
Czw., 15 Wrz. 2022 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel