Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zawody szkolnictwa branżowego od 1 września 2021 roku

Nowe zawody szkolnictwa branżowego od 1 września 2021 roku fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wprowadza zmiany w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy na wniosek ministra właściwego dla zawodu.

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację:

 1. wniosku Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów:
  • Technik dekarstwa – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Dekarz nauczanego w branżowej szkole I stopnia) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych,
  • Technik robotyk – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych,
  • Podolog – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej,
  • Technik stylista kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum i branżowej szkole II stopnia (na podbudowie zawodu Krawiec nauczanego w branżowej szkole I stopnia) oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych;
 2. wniosku Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w kształceniu w zawodzie Opiekun medyczny dotyczących:  
  • zmiany nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
  • wydłużenia okresu nauczania z roku do dwóch lat,
  • wprowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej,
  • odstąpienia od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Ponadto, w związku z uchwaloną w dniu 20 listopada 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (zakładającą wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: „geologia” i „leśnictwo i łowiectwo”) oraz wnioskiem Ministra Aktywów Państwowych, zmianie ulegają postanowienia dotyczące wskazania ministra właściwego dla poszczególnych zawodów przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej oraz leśnej. W załączniku nr 2 do rozporządzenia, zatytułowanym „Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego”, zaproponowano, aby ministrem właściwym dla zawodów przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej był minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, z wyjątkiem zawodu Technik geolog, dla którego ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw geologii, oraz zawodów Wiertacz i Technik wiertnik, dla których minister właściwy do spraw geologii, będzie jednym z dwóch ministrów właściwych dla tych zawodów obok ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. Dodatkowo, dla zawodów przyporządkowanych do branży leśnej ministra właściwego do spraw środowiska proponuje się zastąpić ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2021 r.

Sob., 5 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka