Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradowała Komisja Wspólna

W dniu 27 lipca 2011 roku na swoim kolejnym posiedzeniu zebrała się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obrady nie były szczególnie ekscytujące, za to odbywały się one przy licznie zgromadzonych mediach. Błędne byłoby jednak przypuszczenie, że to sprawy samorządowe tak zainteresowały przedstawicieli prasy i telewizji; magnesem okazał się współprzewodniczący ze strony rządowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller – w związku z ogłaszaniem ustaleń wyników dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej…

Pozostając przy kwestii przewodniczenia należy nadmienić, iż nietypowo ze strony samorządowej spotkanie prowadził Marek Miros, burmistrz Gołdapi, wiceprezes Związku Miast Polskich. Ze względu na wakacyjny okres nie był bowiem obecny żaden z regularnych członków Komisji Wspólnej wskazanych przez tą korporację samorządową.

Na wstępie z porządku obrad zdjęte zostały dwa projekty:

 • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny zasadności jego zastosowania. O takie rozstrzygnięcie poprosiła strona rządowa, która jest jeszcze w trakcie uzgadniania zmian zaproponowanych na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego – zgodnie z ustaleniem dokonanym na posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych

Na posiedzeniu poważniejsze zmiany wprowadzone zostały jedynie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Tutaj wątpliwości strony samorządowej budziły zarówno generalia – takie jak pozbawienie organu prowadzącego prawa do opiniowania form realizacji zajęć, jak i szczegóły (np. tryb wyboru zajęć przez uczniów). Po krótkiej dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian.

Pozostałe projekty zostały zaakceptowane w formie, w jaka została zaakceptowana na poszczególnych zespołach merytorycznych. Były to:

 1. Projekt ustawy Ministra Infrastruktury o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych sieci telekomunikacyjnych 
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych 
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi za statków 
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W tym przypadku w protokole odnotowano deklarację, iż zgłoszone uwagi poszczególnych województw będą uwzględnione przy kolejnej nowelizacji ustawy
 5. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 7. Projekt ustawy Ministra Środowiska o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – przy tym projekcie strona samorządowa złożyła podziękowanie za uwzględnienie uwagi zmniejszającej częstotliwość przeprowadzanej przez marszałków województw kontroli przedsiębiorców prowadzących recykling
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
 12. Projekt ustawy Ministra Środowiska o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (w zakresie transpozycji dyrektywy CAFE) 
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu uprawnień do emisji 
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dziennika gospodarowania wodą 
 17. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 18. Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011 – 2020 „Dynamiczna Polska” 
 19. Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego 
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa 
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska 
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy 
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych 
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną 
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 
 30. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów mieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań lub informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Na posiedzeniu Komisja Wspólna przyjęła również do wiadomości Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”

W ramach spraw różnych poruszone zostały dwie kwestie:

 • Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich podniósł kwestię wprowadzenia elektronicznego poboru opłat za przejazd drogami od samochodów osobowych. Zachowanie ręcznego systemu poboru będzie bowiem wymagało przebudowy już istniejących węzłów celem umożliwiania poboru opłat. Tymczasem przebudowa jednego węzła to kwota około 30 mln złotych. Przedstawiciel strony rządowej poinformował, że od 1 stycznia przyszłego roku będzie istniała możliwość fakultatywnego poboru opłat od samochodów osobowych w formie elektronicznej. Nie wykluczył jednak możliwości dalszej dyskusji;
 • Marek Miros podniósł kwestię rozważenia na następnym posiedzeniu systemu kofinansowania budowy dróg lokalnych w perspektywie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Minister Jerzy Miller zaproponował, by zagadnienie to przygotować w trybie roboczym sugerując jednocześnie by pierwszą propozycję przygotował sam wnioskodawca.
Czw., 28 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski