Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Zakaz ruchu jednostek pływających

Z wokandy. Zakaz ruchu jednostek pływających fotolia.pl

WSA w Bydgoszczy orzekł, iż zgodnie z art. 116 ust. 1 u.p.o.ś. to do kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwały w przedmiocie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających jeśli jest to konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Rada gminy nie może wprowadzać takich regulacji, jeśli istnieją przepisy ogólne regulujące ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz sankcje za ich naruszenie.

Rada Gminy uchwałą wprowadziła na terenie gminy zasady korzystania z obszarów wodnych. Zawarła tam postanowienie, że na terenie gminy na obszarach wodnych wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi za wyjątkiem jednostek czuwających nad bezpieczeństwem lub prowadzących ćwiczenia.

Prokurator wniósł skargę do WSA na powyższą regulację. Zarzucił jej naruszenie art. 116 ust. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepis bowiem wskazuje, że to jedynie Rada Powiatu ma takie uprawnienia legislacyjne w przypadku, jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Rada Gminy wniosła o oddalenie skargi wskazując na zupełnie inny cel przepisu. Organ wskazał, iż nowelizację wprowadził w celu wprowadzenia bezpieczeństwa, co jest możliwe na podstawie art. 40 ust. 3 oraz 4 u.s.g. Przepis zaznacza, że w zakresie nieregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach rada gminy może wydawać przepisy porządkowe dla ochrony życia, zdrowia, porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

WSA podzielił zarzut Oskarżyciela Publicznego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.o.ś powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu w zakresie:

  1. wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
  2. innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Sąd potwierdził, iż Rada Gminy nieprawidłowo uchwaliła przepis, albowiem w tym zakresie przekroczyła upoważnienie ustawowe wynikające z art. 40 ust. 3 u.s.g. W przepisie chodzi o normowanie sytuacji lokalnych o charakterze szczególnym, nadzwyczajnym, co do których brak regulacji przepisami ogólnopaństwowymi. Istotą upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym jest zatem stworzenie możliwości wypełniania ewentualnych luk w prawie, które mogą pojawić się na tle specyfiki lokalnej. Przepisy te mają więc charakter "uzupełniający system źródeł prawa".

W odniesieniu do kontrolowanego aktu - w ocenie Sądu - brak jest wykazania przez organ również spełnienia przesłanki "niezbędności dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa" określonej w art. 40 ust. 3 u.s.g. Stąd przepisy porządkowe winny dotyczyć wyłącznie "zachowań bezpośrednio zagrażających owym dobrom prawnym" i mogą być stanowione, gdy nie jest możliwe skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom na gruncie istniejących unormowań ustawowych.

Nie sposób stwierdzić, że zachodziła konieczność wprowadzenia całkowitego zakazu poruszania się jednostkami pływającymi o napędzie motorowym na spornym jeziorze. Istnieją bowiem przepisy ogólne regulujące ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu wodnym oraz sankcje za ich naruszenie. Zasady zachowania bezpieczeństwa na obszarach wodnych są uregulowane w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zaś sankcję za ich nieprzestrzeganie wprowadza art. 177 i nast. Kodeksu karnego.

Oczywiście z ruchem jednostek pływających i osób korzystających w inny sposób z wód potencjalnie łączy się niebezpieczeństwo powstawania wypadków, a więc zagrożeń dla zdrowia, co jednak nie oznacza konieczności automatycznego wydawania przepisów porządkowych, zakazujących poruszania się tych jednostek w sytuacji braku konkretnych danych wskazujących na niezbędność uchwalenia takich przepisów, jak i istnienia w systemie prawnym sankcji za ich naruszenie. Zgodnie bowiem z art. 116 ust. 1 u.p.o.ś. to do kompetencji rady powiatu należy podejmowanie uchwały w przedmiocie ograniczenia lub zakazania używania jednostek pływających jeśli jest to konieczne dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wobec tego Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w polemizowanej części.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2022 r. II SA/Bd 765/22

Pt., 6 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka