Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informowanie starosty o wydanej dyspozycji usunięcia pojazdu

Informowanie starosty o wydanej dyspozycji usunięcia pojazdu fotolia.pl

Pytanie: Kto i w którym momencie jest zobowiązany powiadomić starostę o fakcie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu?

Odpowiedź: Przepisy prawa nie przewidują informowania starosty o fakcie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Obowiązek taki może być nałożony odpowiednio na drodze służbowej lub poprzez umowę na podmiot usuwający pojazdy lub prowadzący parking strzeżony.

Uzasadnienie: Wykaz podmiotów informowanych o fakcie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wynika z §2 ust. 1 i §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 143, poz. 846). Zgodnie z przywołanymi przepisami dyspozycję otrzymuje jednostka uprawniona do usunięcia pojazdu. Ponadto podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia niezwłocznie:

  1. właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, przesyłając mu kopię dyspozycji;
  2. właściciela pojazdu;
  3. w określonych przypadkach – osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia.

W katalogu tym nie jest wymieniony starosta, co oznacza, że nie istnieje prawny obowiązek przekazania mu informacji o fakcie usunięcia pojazdu.

Obowiązek taki – wynikający z art. 130a ust. 10g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) – ciąży dopiero na jednostce prowadzącej parking strzeżony. Obowiązek ten aktualizuje się jednak dopiero po upływie terminu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Informacja ma być przekazana właściwemu miejscowo staroście oraz podmiotowi, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu. Regulacja taka ma zapewnić sprawne występowanie starosty o stwierdzenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Nie można jednak wykluczyć zasadności wcześniejszego pozyskania przez starostę informacji o wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu. Taka konieczność może wynikać np. z faktu przyjętego sposobu rozliczania kosztów poniesionych przez podmioty usuwające pojazdy i prowadzące parking strzeżony lub sposobu poboru opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu. W takim jednak wypadku starosta musi zabezpieczyć sobie pozyskiwanie informacji bezpośrednio od podmiotu usuwającego pojazdy lub prowadzącego parking strzeżony. Jeśli podmiotem tym jest powiatowa jednostka organizacyjna przekazywanie informacji będzie oparte na poleceniu wynikającym ze zwierzchności służbowej; jeżeli jest to podmiot, któremu powierzono wykonywania zadań zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – odpowiednie regulacje muszą znaleźć się w umowie.

Z tego względu udzielono odpowiedzi jak na wstępie.

Śr., 21 Wrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski