Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Monitoring wizyjny w samorządach

Monitoring wizyjny w samorządach fotolia.pl

Przyjęta przez Sejm 10 maja br. nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadzania zmiany legislacyjne, które odnoszą się do zasad stosowania monitoringu wizyjnego. Pierwotnie planowano, że przepisy dotyczące monitoringu znajdą się w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Jednak w związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym tej drugiej ustawy zdecydowano się niemal w ostatniej chwili w drodze poprawki poselskiej do ich wprowadzania wraz z ustawą o ochronie danych osobowych.

Monitoring w przestrzeni publicznej i mienia powiatu

W ustawie o samorządzie powiatowym dodano art. 4b zgodnie z którym powiat w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu lub jednostek organizacyjnych powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

W ar. 50 ustawy o samorządzie powiatowym zgodnie z którym zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością, dodano ponadto zapis, że ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych. Wskazano, że w tym zakresie zasady stosowania monitoringu z art. 4b stosuje się odpowiednio.

Analogiczne zmiany przewidziano w ustawie o samorządzie gminnym. W odniesieniu do województw ograniczono się do monitoringi mienia będącego w ich zarządzie.

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

Ustawą o ochronie danych osobowych wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy. Z nowododanego art. 22(2) wynika, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów przechowywania wskazanych wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W przypadku nowozatrudnionego pracownika informacja pisemna przekazywana jest pracownikowi przed dopuszczeniem do pracy.

Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem. Zmiany w kodeksie pracy dotyczą również innego rodzaju monitoringu pracowników ale jest to temat na odrębny artykuł.

Monitoring w systemie oświaty

Monitoringowi w jednostkach oświatowych poświęciliśmy odrębny artykuł, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Należy tylko zwrócić uwagę, że zmieniane przepisy Prawa oświatowego, będą stanowić przepisy szczególne względem Kodeku pracy. Oznacza to, że pomimo tego, że szkoły i placówki mimo, iż są zakładami pracy będą stosować zasady wynikające z Prawa oświatowego a nie z Kodeksu pracy.

Niedz., 20 Mj. 2018 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel