Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Monitoring w szkołach i placówkach - nowy przepis, który wejdzie w życie 25 maja br.

Monitoring w szkołach i placówkach - nowy przepis, który wejdzie w życie 25 maja br. fotolia.pl

Uchwalona 10 maja przez Sejm ustawa o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) w art. 154 wprowadza nowy przepis do ustawy – Prawo oświatowe (art. 108a) dotyczący monitoringu w szkołach lub placówkach.

Jak wskazał ustawodawca jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Zakres stosowania monitoringu

Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

Ponadto nie może on obejmować pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Przetwarzanie i przechowywanie nagrań z monitoringu

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Informacja o monitoringu

Ustawodawca wskazał także, że dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Ma on także obowiązek poinformowania na piśmie o stosowaniu monitoringu przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych.

W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

Ochrona nagrań i danych osobowych

Dyrektor szkoły lub placówki, uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

Powyższy przepis wchodzi w życie 25 maja br. (jest to termin wejścia w życie całej ustawy).

Nie przewidziano w zakresie wprowadzanego do ustawy Prawo oświatowe artykułu żadnego przepisu przejściowego.  Do momentu kiedy nie zostaną spełnione obowiązki opisane na wstępie tzn. uzgodnienie kwestii monitoringu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz przeprowadzenie konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, dyrektor szkoły nie może wprowadzić szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na zasadach określonych w dodanym do ustawy Prawo oświatowe art. 108a.

Niedz., 20 Mj. 2018 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka