Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z marcowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

18 projektów z opinią pozytywną, jeden z negatywną, czterema zajmą się zespoły robocze, jeden pozostawiony bez opinii – to bilans marcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 27 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta poznański.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Ludwik Węgrzyn, ekspert ZPP; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Akty zgonu

Na początku posiedzenia wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że resort przygotował projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Do 19 kwietnia br. potrwają konsultacje. – Czekamy na Państwa uwagi. – zachęcała minister. Informacja został przyjęta przez stronę samorządową pozytywnie, ponieważ o konieczność dokonania zmian w prawie samorządy zabiegają już od dawna. Obowiązująca obecnie ustawa ma 50 lat i odbiega od realiów.

Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność

Następnie Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawił stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie zmian w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jednym z postulatów UMP jest wydłużenie terminu wydawania zaświadczeń o przekształceniu do roku 2023. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym - organ właściwy zobowiązany jest do wydania zaświadczeń o przekształceniu do końca roku 2019, co rodzi obowiązek w miastach UMP wydawania ok. 800 zaświadczeń dziennie (Łódź, Wrocław), a mieście stołecznym Warszawa - 2000 zaświadczeń dziennie. W ocenie UMP konsekwencje z tytułu niewydania zaświadczenia w największym stopniu dotkną mieszkańców - mogą zostać pozbawieni preferencyjnego prawa przekształcenia tych gruntów, ponieważ Ustawa uzależnia wysokość stawek bonifikat od roku w którym nastąpiło przekształcenie, a nie od upływu czasu od daty wydania zaświadczenia.

Inną propozycją Unii jest umożliwienie wydawania zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis na dzień wydania zaświadczenia przekształceniowego - z datą późniejszą - po zbadaniu statusu i sytuacji przedsiębiorcy.

Ze stanowiskiem Unii można zapoznać się tutaj.

Edyta Lubaszewska z Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zapewniła, że resort pozostaje w kontakcie z mniejszymi i większymi gminami. I obserwuje etapy wydawania zaświadczeń. W porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości resort ustalił, że po pierwszym kwartale roku przygotowane będzie zestawienie, na podstawie którego będzie można ocenić, jak wygląda proces potwierdzania przekształcenia i wykazywania praw w księgach wieczystych. Pozwoli to podjąć ostateczną decyzję, co do potrzeby przedłużenia ewentualnego terminu na wydanie zaświadczeń. W efekcie po analizie tych danych, w drugiej połowie roku, resort rozważy kwestię przedłużenia terminu i okresu, na jaki ewentualnie by ono nastąpiło.

Analiza zostanie przekazana zespołowi ds. infrastruktury KWRiST.

Negatywnie o Karcie Nauczyciela

Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Współprzewodniczący zespołu edukacji Marek Olszewski wyjaśnił, że samorządowcy mają obawę, iż skutki finansowe wprowadzanych zmian nie zostały obliczone rzetelnie. Podkreślił, że JST nie mają nic przeciwko podwyżkom dla nauczycieli. - Nauczyciele powinni być godnie wynagradzani. Niemniej jednak obawiamy się, że kalkulacja nie została przeprowadzona rzetelnie i że my jako kasjer nie otrzymamy na te podwyżki stosownych środków. – wyjaśniał.

- Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu: obowiązku corocznego uchwalania przez JST regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz zaproponowanych zmian w ustawie o dochodach JST. – dodawał. Projekt pomija ponadto skutki podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Jak mówił Marek Olszewski, problemy się nawarstwiają, gdyż niedoszacowanie miało już miejsce we wcześniejszych latach.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej poinformował, że są już dane dotyczące finansowania oświaty za 2018 r. z Ministerstwa Finansów. Wyjaśnił, że samorządowcy regularnie analizują sytuację finansową JST, w tym oświatową. Z analiz tych wynika, że od 2004 r., kiedy powstał obecny system finansów samorządowych, systematycznie rośnie luka finansowa między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę. Znacząco zwiększyła się ona w 2017 r., a w 2018 r. - wzrosła dramatycznie.

Andrzej Porawski poinformował również o tym, że 11 kwietnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się II Samorządowa Debata Oświatowa. Będzie ona poświęcona finansowaniu oświaty.

Marzena Machałek, wiceminister edukacji z przykrością przyjęła negatywną opinię strony samorządowej. Zapewniła, że zmiana w Karcie Nauczyciela ma policzone skutki finansowe, czyli m.in. możliwość sfinansowania trzeciej transzy podwyżek dla nauczycieli. - Trochę się samorządom dziwię, bo wiem, że wspierają nauczycieli, jeśli chodzi o podwyżkę wynagrodzeń.- mówiła. - Oświata jest zadaniem własnym samorządów. Nikt z nas do edukacji nie dopłaca. – podkreślała.

Minister tłumaczyła, że w ciągu ostatnich trzech lat istotnie wzrosła subwencja oświatowa. W jej ocenie trzeba zaś rozmawiać o zmianie algorytmu podziału subwencji. - Nawet korporacje wewnątrz samorządów inaczej myślą o zmianie algorytmu. Przed nami wyzwanie. Bo rzeczywistość się naprawdę zmieniła. System wynagrodzeń jest skomplikowany i ciężko to z boku komuś wytłumaczyć. Jednak jestem przekonana, że wyliczenia są rzetelne  i z korzyścią dla nauczycieli. – podawała.

W odpowiedzi Jan Grabkowski przyznał, że edukacja to zadanie samorządów. W jego ocenie rząd traktuje samorządy jako bankomaty, obarcza je kosztami różnych reform.– Mimo, że to jest nasze zadanie własne, to wynagrodzenia nauczycieli należą do Państwa. I chciałbym, żebyście Państwo to zrozumieli. –mówił starosta.

Andrzej Porawski dodał, że algorytm dotyczy pieniędzy niewystarczających na starcie. - A my chcemy rozmawiać o zwieszeniu kwoty na edukację najpierw. Sposób podziału uwzględnia rozmaite kryteria. – tłumaczył. Kiedy samorządy płaciły a nie dopłacały. – Dzisiaj ta nasza część zaczyna się zbliżać do 40 proc. Nie mamy VAT i mamy inne zadania. Do edukacji dopłacamy coraz więcej i to są fakty. A przez to mamy mniejsze pieniądze na rozwój. – mówił. Przy podwyżkach dla nauczycieli nie bierze się pod uwagę 233 tysięcy pracowników obsługi administracyjno-technicznej szkół, którzy też oczekują zwiększenia wynagrodzeń.

- Gdybyśmy przeszli na algorytm naliczania części oświatowej subwencji, odnosząc się do racjonalnie ustalonych standardów finansowania i funkcjonowania oświaty, wówczas takich emocji by nie było. – podawał Grzegorz Kubalski.

Po fakcie

Strona samorządowa odstąpiła od opiniowania projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019. Stało się tak, ponieważ jak mówił Jan Grabkowski, Rada Ministrów pojęła już decyzję, kierując projekt dalej. - Oczywiście na rozwiązanie patrzymy bardzo pozytywnie, ale ze względów formalnych nie opiniujemy. – podkreślił Grzegorz Kubalski.

Dyskusje na zespołach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw zostanie rozpatrzony na zespole roboczym. Podobną drogę przejdzie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej zaplanowano na 17 kwietnia br.

Lista projektów, które zyskały pozytywną opinię:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów).
 9. Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (Ministerstwo Finansów).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów będących własnością Skarbu Państwa z podatku od nieruchomości.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 14. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 18. Projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Negatywna opinia strony samorządowej

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Zespoły robocze zajmą się następującymi projektami:

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 4. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Czw., 28 Mrz. 2019 2 Komentarze Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska

Komentarze

PTZ
0 # PTZ 2019-04-05 07:33
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ... Projekt na którym poległo już dwóch wiceministrów. Można prosić więcej szczegółów co do stanowiska Komisji ?
| | |
Bartłomiej Zydel
0 # Bartłomiej Zydel 2019-04-08 12:10
Sprawa była przedmiotem obrad specjalnego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej 2 kwietnia 2019 roku. Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu znajduje się w tym artykule: http://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/50369-specjalny-kwietniowy-zespol-ds-infrastruktury-kwrist
| | |