Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Istotne dla samorządów terminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Istotne dla samorządów terminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy fotolia.pl

W art. 32 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został uregulowany obowiązek przyjęcia przez Radę Ministrów strategii.

11 maja br. została opublikowana Uchwała nr 50 Rady Ministrów z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z part. 2 weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 12 maja 2021 r. 

Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Wykorzystanie zaleceń zawartych w strategii czy też podejmowanie działań wynikających z zaleceń ma kluczowe znaczenie w kontekście art. 32 ust. 3 ustawy. Przewiduje on bowiem, w powyższym zakresie obowiązek przekazywania do Generalnego Inspektora informacji co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia strategii w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Pierwszy półroczny okres na przekazanie informacji upływa więc 12 listopada br. 

Powyższy obowiązek ma zastosowanie także do organów jednostek samorządu terytorialnego. Jako jednostki współpracujące (co wynika wprost z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy) przekazują one do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii (art. ust. 3 pkt 1 ustawy), ponieważ mieszczą się w kategorii jednostek współpracujących innych niż organy administracji rządowej. 

Druga grupa informacji tj. o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii, jest przekazywana tylko przez organy administracji rządowej (pkt 2).

Dodatkowe obowiązki przewidziano także w samej Strategii. W rozdziale 4 zatytułowanym Monitorowanie realizacji planu działania w pkt 61 zapisano, że:

  • organy i jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, wskazanych w podrozdziale 3.2., przekazują do GIIF na piśmie, w terminie do dnia 21 stycznia oraz do dnia 21 lipca każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej strategii, informację o stanie ich realizacji.

Obowiązek powyższy dotyczy tylko podmiotów wskazanych w podrozdziale 3.2 strategii (tabela 5, kolumna – organ/jednostka odpowiedzialna za realizację).

  • w terminie miesiąca od dnia zakończenia każdego roku kalendarzowego jednostki współpracujące przekazują do GIIF informację o wynikach oceny swoich zasobów kadrowych i finansowych przeznaczonych dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W przypadku wskazanego obowiązku literalnie określono, że dotyczy on jednostek współpracujących. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy jednostkami współpracującymi są organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Obowiązek ten dotyczy wiec także organów jednostek samorządu terytorialnego. Gdyby celem autora Strategii było zbieranie informacji o wynikach oceny zasobów kadrowych i finansowych przeznaczonych dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tylko od organów i jednostek wskazanych w podrozdziale 3.2 strategii, dano by temu wyraz poprzez użycie sformułowania analogicznego jak w pkt 61 zdanie 1 i dodano także organy/jednostki wspomagające realizację zaleceń. Natomiast w kontekście opisywanego obowiązku użyto terminu jednostki współpracujące, które należy rozumieć zgodnie z definicja ustawową.

Wt., 2 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka