Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO Lublin: samorząd nie może partycypować w kosztach działalności parafii

RIO Lublin: samorząd nie może partycypować w kosztach działalności parafii fotolia.pl

Wójt powziął wątpliwość czy może sfinansować z budżetu gminy pewne inwestycje przy budynku kościoła. Regionalna Izba Obrachunkowa zdecydowanie to odradziła.

Wójt jednej z gmin zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z pytaniem o możliwość sfinansowania z budżetu gminy wydatków na podjazd dla niepełnosprawnych przy kościele, ułożenia kostki wokół budynku kościoła oraz wykonania oświetlenia zewnętrznego świątyni.

W odpowiedzi RIO wskazała zadania własne gminy wynikające z art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.). Ponadto, jak zwrócono uwagę, z regulacji ustawy o finansach publicznych wynika de facto, że jednostki samorządu terytorialnego nie mają pełnej swobody w planowaniu i dokonywaniu wydatków ze swoich budżetów, ponieważ działania w tym zakresie są określone przez zadania do realizacji przez jst wskazane w odrębnych przepisach.

Jak można przeczytać w piśmie Prezesa Izby – „dokonanie wydatków ze środków pochodzących z budżetu gminy na rzecz kościoła nie ma podstaw prawnych, gdyż inwestowanie w obiekty na terenach należących do innych podmiotów prawnych nie należy do zadań własnych gminy wynikających z ww. art. 7 u.s.g. i nie znajduje również uzasadnienia w przepisach art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że inwestycje sakralne i kościelne są finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych (parafii)”.

Niejako przy okazji Izba przypomniała, że zadania własne gminy obejmują natomiast m.in. sprawy dotyczące cmentarzy gminnych oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Jeśli więc cmentarz jest komunalny, prace utrzymaniowe lub inwestycyjne takie jak np. wykonanie alejek będą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy. Dodatkowo wskazano, że finansowanie remontów zabytkowych cmentarzy wyznaniowych z budżetów samorządów gminnych jest możliwe na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który to przepis pozwala na przyznanie w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotacja taka może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Warunkiem zasadniczym udzielenia wsparcia jest objęcie cmentarza (lub jego poszczególnych elementów, np. kaplic lub nagrobków) ochroną poprzez jego wpis do rejestru zabytków.

Źródło: RIO Lublin, wyjaśnienie z dnia 20 lipca 2022 r. sygnatura RIO.V.070.45.2022

Pt., 26 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński