Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W obrocie nie mogą funkcjonować dwa stanowiska dotyczące protestów

W obrocie nie mogą funkcjonować dwa stanowiska dotyczące protestów fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uznał, że należy uchylić i wyeliminować z obiegu prawnego rozstrzygnięcie Instytucji Pośredniczącej z września 2020 roku – z uwagi na tą okoliczność, że stanowisko to „dublowało” wyrażone już przez IP stanowisko z sierpnia 2020 r. w tożsamej sprawie.

W ocenie WSA powtórne informowanie wnioskodawcy o nieuwzględnieniu protestu wraz z pouczaniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej w przypadku, w którym ocena taka została już dokonana, stanowi naruszenie art. 58 ust. 1 tej ustawy, a więc przepisu o charakterze procesowym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lutego 2018 r. II GSK 4267/17).

Ponadto Sąd zauważył w pierwszej kolejności, że stosownie do art. 67 ustawy wdrożeniowej do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. Idąc dalej WSA uznał jednak, że nie jest możliwe ograniczenie kompetencji sądu – w ramach kontroli legalności oceny projektu – w przypadku rażącego naruszenia prawa w postępowaniu odwoławczym wywołanym wniesieniem protestu. Według Wojewódzkiego Sądu w sytuacji dostrzeżenia przez sąd rozpatrujący skargę kwalifikowanych wad w postępowaniu konkursowym, w szczególności przypadków rażącego naruszenia prawa, rozumianego jako prawo powszechnie obowiązujące, np. w ramach ogólnego postępowania administracyjnego jako standardowe przesłanki nieważności, należy uznać możliwość kontroli rozstrzygnięcia wykraczającego poza zarzuty zawarte w proteście (por. wymieniony wyrok NSA II GSK 4267/17). Wyłączenie takiej możliwości stałoby w sprzeczności z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2020 r., I SA/Sz 714/20

Źródło: CBOSA

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel