Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Obradował Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

W dniu 16 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Mimo znacznej liczby punktów w porządku, obrady udało się zakończyć w ciągu godziny – być może dlatego, iż rozstrzygnięcia (niekoniecznie pozytywne) zapadały w ekspresowym tempie.

Z porządku obrad zostało zdjętych łącznie siedem projektów:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarancyjnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przed terminem posiedzenia rozporządzenie to bowiem zostało wydane – bez uzyskania stanowiska strony samorządowej Komisji Wspólnej;
 2. projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Komisja Wspólna na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia wskazała na konieczność wyliczenia skutków finansowych projektu – do dnia posiedzenia żądanie to nie zostało spełnione, co uniemożliwiło prace nad projektem;
 3. projekt stanowiska Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zdjęcie punktu z porządku obrad było konieczne ze względu na fakt, iż na posiedzeniu nie był obecny żaden zdolny do udzielania odpowiedzi na pytania strony samorządowej przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  oraz cały pakiet projektów związanych ze zdrowiem psychicznym:
   
 4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych;
 5. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny zasadności jego zastosowania;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.

O takim rozstrzygnięciu zadecydowały wątpliwości, co do skutków finansowych zwiększenia liczby zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych w powiązaniu z brakiem formalnym – niezakończonymi uzgodnieniami międzyresortowymi.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej – sprowadzające się de facto do podniesienia wysokości świadczeń i zwiększenia liczby osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy – został zaopiniowany wstępnie negatywnie. Ostateczne stanowisko zostanie zajęte po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych – bulwersujący jest bowiem fakt, iż projekt założeń prowadzący do wydatków w sektorze finansów publicznych w skali 2 mld złotych rocznie został przedłożony bez uprzednich uzgodnień z Ministrem Finansów.

Ustalono również, iż występująca w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych rozbieżność w stanowiskach między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a stroną samorządową Komisji Wspólnej w zakresie wymagań kwalifikacyjnych stawianych młodszemu opiekunowi, opiekunowi i starszemu opiekunowi w żłobkach zostanie przedłożona do rozstrzygnięcia Radzie Ministrów.

Pozytywnie zostały zaopiniowane:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Ze względu na nieustosunkowanie się do części technicznych uwag przyjęto przy tym, że projekt będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na posiedzeniu plenarnym;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w spr. sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – projektodawcy wyjaśnili bowiem, że sprawozdania będą dotyczyły jedynie form opieki prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i po ich wprowadzeniu najprawdopodobniej zostanie zdjęty obowiązek sporządzania analogicznego sprawozdania na potrzeby Głównego Urzedu Statystycznego;
 5. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 6. projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa.
Czw., 23 Czrw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: