Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Piecza zastępcza - dotrzymanie terminów z art. 47

Piecza zastępcza - dotrzymanie terminów z art. 47 fotolia.pl

Pytanie: W jaki sposób dotrzymać terminów zawartych w artykule 47 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sytuacji gdy sądy nie będą informować organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o toczących się postępowaniach (obecnie taka sytuacja zdarza się bardzo często)?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez:

 1. udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
 2. przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej dokumentacji:
  a) odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot - również odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica,
  b) dokumentacji o stanie zdrowia dziecka,
  c) dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień,
  d) diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją,
  e) planu pracy z rodziną, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, przekazanego organizatorowi przez asystenta rodziny.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 202 wprowadza zmianę w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawą m.in. dodano art. 5792 w brzmieniu: "§ 1. Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, sąd zasięga: 1) opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, opinii właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, informacji o dotychczasowym sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 2) opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka. § 2. W opinii, o której mowa w § 1 pkt 2, zamieszcza się w szczególności informacje o spełnianiu przez kandydata warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej."

Z powołanego przepisu wynika, że zasięgnięcie opinii przez Sąd ma charakter obligatoryjny. Z samej konieczności sporządzania opinii organizator będzie posiadał wiedzę na temat aktualnie toczących się postępowań.

Czw., 27 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel