Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szybie tempo procedowania projektu ustawy o rezerwach strategicznych

Szybie tempo procedowania projektu ustawy o rezerwach strategicznych fotolia.pl

Bez konsultacji publicznych do Sejmu skierowany został projekt ustawy o rezerwach strategicznych, która ma zastąpić ustawę z 2010 r. W ocenie skutków regulacji wskazano, że zrezygnowano z konsultacji z uwagi na konieczność pilnego procedowania projektu oraz obowiązującego stanu epidemii i wiążących się z tym zintensyfikowanych bieżących działań.

Zgodnie z projektem to Prezes Rady Ministrów stanie się organem bezpośrednio nadzorującym system rezerw strategicznych. Ma zostać rozszerzony zakres zadań, dla których wsparcia tworzone są rezerwy strategiczne. Planuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:

  • udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu technicznego – odpłatnie lub nieodpłatnie, co będzie mieć na celu zwiększenie efektywności wykorzystania asortymentu rezerw, w szczególności optymalizację kosztów związanych z utrzymywaniem rezerw oraz odpowiednio wsparcia realizacji celu ochrony zdrowia lub celów społecznych;
  • możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług zawieranych przez Agencję z określonymi podmiotami w przedmiocie utrzymywania zdolności produkcyjnych lub umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia określonych usług na potrzeby rezerw strategicznych – zapewniając tym samym większą dostępność rezerw i ograniczając problemy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Asortyment i ilości rezerw będzie określał tak jak dotychczas Rządowy Program Rezerw Strategicznych, który będzie opracowywany przez Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (dalej Agencja) na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany w związku ze zmianą okoliczności, które stanowią przesłanki jego opracowania, bez wskazania czasokresu jego aktualizacji. W dotychczasowym stanie prawnym Program mógł być aktualizowany corocznie.

Proces projektowania i opracowywania Programu będzie skorelowany z innymi dokumentami w obszarze zarządzania kryzysowego. Przewidziane jest również rozwiązanie szczególnego trybu udostępniania rezerw na potrzeby Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przesłanką warunkującą pierwszeństwo w udostępnieniu rezerw dla tych organów będzie jednoczesne wystąpienie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

Projekt poszerza zakres zadań Agencji, przy utrzymaniu jej dotychczasowych zadań, w tym wykonywania przez Agencję zadań powierzonych w zakresie nieco zmodyfikowanym, tj. dokonywania zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Celem nowych zadań jest rozwiązanie problemów w zakresie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu o własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji. Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez Prezesa Rady Ministrów w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie określonym, przy zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Źródło: Sejm 

Pt., 11 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel