Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów na etapie konsultacji

Rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów na etapie konsultacji fotolia.pl

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Jak podają projektodawcy, potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem wynika ze zobowiązania państw członkowskich UE do opublikowania do dnia 27 września 2022 r. przepisów niezbędnych do wdrożenia dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy. Aktualnie przepisy dotyczące zakresu okresowego badania technicznego nie obejmują sprawdzenia występowania i działania systemu eCall.

Nadto, aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, zawiera nazwy grup usterek niezgodne z nazwami występującymi w dyrektywie 2014/45/UE. Resort wskazuje, że pełne i prawidłowe wdrożenie tej dyrektywy zapewni sprawne funkcjonowanie regulacji w niej przewidzianych.

Projektowane rozporządzenie zakłada:

  • zmianę nazewnictwa grup usterek wykrytych podczas przeprowadzania badania technicznego, ich kwalifikacji poprzez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia,
  • przypisanie każdemu kodu usterki jednego rodzaju usterki w celu zmniejszenia wątpliwości diagnosty kiedy należy zakwalifikować usterkę do kategorii drobnej, poważnej albo niebezpiecznej,
  • wprowadzenie do zakresu okresowego badania technicznego obowiązku sprawdzenia, czy została zrealizowana konieczność wyposażenia niektórych typów pojazdów w system eCall.

Ministerstwo zakłada, że zmiany przepisów będą skutkowały poprawą stanu technicznego pojazdów na drogach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Omawiane zmiany są istotne z punktu widzenia samorządu powiatowego, bowiem to starostowie sprawują nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w tym nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 27 września 2022 r.

Z treścią projektu rozporządzenia oraz z przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się tutaj.

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak