Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego fotolia.pl

27 marca br. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie w sali 421. Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy różne:
  1. Omówienie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego: „Prawidłowość zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych” oraz „Wsparcie finansowe samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19”.
  2. Wniosek strony samorządowej o nienadużywanie przez stronę rządową trybu odrębnego na podstawie § 98 i 99 pkt 3 Regulaminu pracy Rady Ministrów, w stosunku do projektów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz o przestrzeganie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (wniosek oparty o przykłady procedowania: a) projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD24); b) projektu ustawy o ochronie sygnalistów).
  3. Informacja z posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 21.03.24 r. na temat prac nad nowelizacją ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  4. Odniesienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia do wniosku strony samorządowej z posiedzenia KWRiST z 20.02.24 r. dotyczącego finansowania pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej.
  5. Wniosek Ministra Infrastruktury o dyskusję na temat problematyki wykonywania przez Ministra Infrastruktury prawa pierwokupu na podstawie art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).
  6. Wniosek Związku Powiatów Polskich o dyskusję na temat obowiązku ubezpieczania pojazdów, które na mocy postanowień sądowych stają się własnością powiatów.
  7. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz stanu wdrożenia systemu kaucyjnego.
  8. Wniosek Ministra Cyfryzacji o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
  9. Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1652).
  10. Wniosek Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych (MZ 1506).
  11. Sygnalizacja przez Unię Metropolii Polskich problemu z wdrażaniem Krajowego Systemu eFaktur w jst.
  12. Wniosek Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu do wydania opinii wiążącej do podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r., powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356).
 2. Propozycja rewizji KPO (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budowli ochronnych.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych (RD49) (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku (MZ 1641).
 8. Wniosek Ministra Zdrowia w sprawie wyrażenia przez KWRiST opinii wobec planowanego zastąpienia uwzględnionego w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zadania dotyczącego wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe, zadaniem dotyczącym wykonywania czynności z zakresu elementów gimnastyki ogólnousprawniającej.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 1657).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr. 1).
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22) (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069) (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska