Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia czterech Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W poniedziałek (21.09.2020 r.) zbierze się Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego, we wtorek (22.09.2020 r.) Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu, w czwartek (24.09.2020 r.) Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa, a w piątek (25.09.2020 r.) Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

W porządku obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego znalazły się następujące punkty:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego;
 2. Wstępne omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Cyfryzacji);
 3. „Deklaracja współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz samorządów wojewódzkich i lokalnych; dekalog wyzwań cyfrowych na lata 2020-2023” (Ministerstwo Cyfryzacji);
 4. Sprawy różne.

Zespół ds. Obszarów Wiejskich omówi następujące kwestie:

 1. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 2. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 3. Sprawy różne:
  1. aktualny stan prac nad proponowanym przez jst wprowadzeniem obowiązku czipowania psów (rejestr zwierząt),
  2. aktualny stan spraw związanych z szacowaniem strat w rolnictwie w związku z klęskami żywiołowymi (m.in. susza).

W ramach posiedzenia Zespołu ds. Edukacji przewidziano:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek Związku Powiatów Polskich w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  2. przedstawienie informacji o jednorazowym dodatku uzupełniającym.
 2. Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Porządek obrad Zespołu ds. Infrastruktury kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. problematyka opodatkowania działek, na których znajduje się infrastruktura kolejowa.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego); 
 4. Projekt Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 5. Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021;
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (UC40) (Ministerstwo Infrastruktury);
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC39) (Ministerstwo Infrastruktury);
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) (Ministerstwo Infrastruktury);
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (UD127) (Ministerstwo Infrastruktury);
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51) (Ministerstwo Infrastruktury);
 18. Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące propozycji kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 (dot. art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
 19. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk:
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007);
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028);
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Broniszów (PLH080033);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje
  w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa
  w Korytach (PLH080042);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052);
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska Koło Gozdnicy (PLH080055);
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057);
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060);
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064);
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065);
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067);
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068);
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069);
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070);
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071);
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073);
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001);
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarny Las (PLH060002);
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń (PLH060004);
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005);
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009);
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszanka (PLH060012);
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015);
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017);
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie
  w Senderkach (PLH060020);
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH060026);
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromyśl (PLH060033);
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034);
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035);
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobużek (PLH060039);
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Szyszłą (PLH060042);
 41. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043);
 42. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH060044);
 43. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048);
 44. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056);
 45. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sierniawy (PLH060057).
 46. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016);
 47. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017);
 48. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (PLH100019);
 49. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020);
 50. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Dębowiec (PLH100023);
 51. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie (PLH100024);
 52. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy
  w Marianku (PLH100027);
 53. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno - Ewina (PLH100030);
 54. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielkopole - Jodły pod Czartorią (PLH100031);
 55. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Silne Błota (PLH100032);
 56. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak
  i Kowaliki (PLH100033);
 57. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wola Cyrusowa (PLH100034);
 58. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036).
 59. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008);
 60. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009);
 61. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014);
 62. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016);
 63. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH30021);
 64. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029);
 65. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031);
 66. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032);
 67. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033);
 68. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034);
 69. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036);
 70. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH30038);
 71. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039);
 72. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH30040).
Pt., 18 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel