Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

Lutowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

18 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.

Na początku posiedzenia przedmiotem obrad były sprawy różne.

Po pierwsze, na wniosek Ministerstwa Środowiska pismo ZPP dot. naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019 zostało zdjęcie z porządku obrad. Równocześnie ustalono, że kwestia ta zostanie omówiona na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Po drugie, rozmawiano na temat sposobu sporządzania audytu krajobrazowego. Przedstawiciele regionów podnosili problem nieadekwatnej, generującej bardzo duże koszty, metodyki jego sporządzania, którą przewidziano we właściwym rozporządzeniu. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska konsekwentnie jednak odpierał te zarzuty. Ustalono ostatecznie, że cyklicznie będzie przedstawiana informacja nt. przeprowadzania audytów krajobrazowych – aby umożliwić ewentualną reakcję.

Po trzecie, dyskutowano o ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w kontekście osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej. W jej ramach poruszono trzy wątki: kwestię terminów na dokonanie przekształcenia, kwestie dotyczące cudzoziemców i nabywania przez nich nieruchomości, a także kwestię przekształcenia na rzecz osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej. Wątpliwości w tej sprawie prezentowali z ramienia Strony Samorządowej przedstawiciele Miasta Wrocławia.

Potem przyszedł czas na odpowiedzi Strony Rządowej. Resort inwestycji i rozwoju poinformował, że zbierze dane z innych miast i przedstawi ministrowi propozycję ewentualnych zmian terminu i kwestii bonifikaty. Podkreślono, że zgoda na przekształcenie musi być wydawana w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jeśli cudzoziemiec byłby właścicielem całości. Reprezentanci MSWiA zaznaczyli, iż wymóg uzyskania zezwolenia na przekształcenie odnosi się tylko do obywateli spoza UE i Konfederacji Szwajcarskiego. Ponadto jak wskazano, prawo współużytkowania gruntu jest prawem akcesoryjnym, więc nie jest potrzebne wydanie zaświadczenia. Przedstawiciele MIiR podkreślili, że za dzień udzielenia pomocy de minimis uznaje się dzień wydania zaświadczenia, a nie 1 stycznia 2019 roku. Natomiast ze strony pracowników UOKiK-u padło stwierdzenie mówiące o tym, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność jest pomocą publiczną, jeśli zaangażowane są podmioty gospodarcze (jest traktowana jak sprzedaż).

Ostatecznie Zespół ustalił, iż na marcowym posiedzeniu powróci do sprawy: do tego czasu Strona Samorządowa pisemnie przekaże swoje wnioski, a Strona Rządowa – stanowisko w tej kwestii.

Następnie Zespół omawiał następujące projekty:

 • projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – projekt uzgodniony,
 • projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – projekt w trakcie konsultacji, wróci na kolejne posiedzenie Zespołu, na którym zostaną omówione uwagi Strony Samorządowej (odpowiedzi zostaną przesłane na piśmie) i zapadnie decyzja o dalszym procedowaniu; być może zostanie zorganizowane spotkanie robocze,
 • projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – sytuacja analogiczna do projektu nowego PZP,
 • projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych – projekt uzgodniony,
 • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – projekt powróci na marcowe posiedzeniu Zespołu,
 • projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – jak wyżej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – brak nowej wersji projektu, stąd też punkt został zdjęty z porządku obrad,
 • projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (Ministerstwo Środowiska) – projekt uzgodniony,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – ze względu na brak odpowiedzi na piśmie na uwagi Strony Samorządowej ustalono, że po ich przesłaniu Zespół zaopiniuje projekt w trybie obiegowym w ciągu 7 dni,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego – projekt uzgodniony,
 • projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) (Ministerstwo Środowiska) – projekt uzgodniony z zastrzeżeniem uwzględnienia uwag ZPP,
 • projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – projekt powróci na marcowe posiedzenie Zespołu.
Czw., 28 Lt. 2019 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel