Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wytyczne kwalifikowalności wydatków zaktualizowane

Wytyczne kwalifikowalności wydatków zaktualizowane fotolia.pl

Resort rozwoju opublikował zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Nowy dokument ma datę 22 sierpnia. Formalnie zmienione wytyczne zaczną obowiązywać po publikacji w Monitorze Polskim. Wprowadzone korekty w dotychczas, od 19 lipca, obowiązującej wersji dotyczą głównie dwóch aspektów: trybów realizacji zamówień i rozliczania personelu. Choć zmian szczegółowych jest wiele. 

Zmiany w udzielaniu zamówień

W pierwszym zakresie resort informuje o następujących zmianach:

  • wprowadzeniu nowych wyłączeń z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług opiekuńczych (deinstytucjonalizacji) w projektach EFS i usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie;
  • rezygnacji z obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;
  • odbiurokratyzowaniu stosowania zasady rozeznania rynku;
  • dopuszczeniu możliwości zastąpienia rozeznania rynku – zasadą konkurencyjności;
  • dopuszczeniu możliwości podpisywania umów z wykonawcami w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis);

Rozliczanie personelu i uczestników projektu

W tym zakresie wprowadzono następujące modyfikacje:

  • zniesienie 40% limitu dodatku zadaniowego personelu projektu;
  • umożliwieniu IZ PO podjęcia decyzji o kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród i premii oraz świadczenia urlopowego pracowników beneficjenta wykonującego samodzielnie roboty budowlane w ramach projektu (które co do zasady są niekwalifikowalne);
  • umożliwieniu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej beneficjentem, finansowania kosztów wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu;
  • zobowiązanie beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT w przypadku wydatków uczestników projektu i grantobiorców;

Inne

Spośród pozostałych zmian warto odnotować podniesienie limitu środków trwałych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł, od którego istnieje obowiązek uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie konieczności ich pozyskania. Poza tym w szeregu miejscach przeredagowano treść, np. w
zakresie trwałości projektów (rozdz. 5.3).

Z nową wersję wytycznych można zapoznać się tutaj.

Sob., 7 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża