Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rola Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w działaniach upowszechniających PPP - wywiad z K. Sobiech-Grabka oraz L. Pilawskim

Rola Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w działaniach upowszechniających PPP - wywiad z K. Sobiech-Grabka oraz L. Pilawskim na zdjęciu: Lech Pilawski i Katarzyna Sobiech-Grabka

Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt zatytułowany „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Pytamy wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP Katarzynę Sobiech-Grabka oraz dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Lecha Pilawskiego jaka jest rola i zadania tych organizacji we wdrażaniu projektu.

Skąd zainteresowanie projektem „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” ze strony Konfederacji Lewiatan i Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego?

Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan: Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Konfederacja była członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, a obecnie jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEURO PE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej.

Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu, ponieważ skupiamy ponad 4,1 tys. firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób.

Monitorujemy także bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną.

Misją Konfederacji Lewiatan jest zapewnienie jak najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi firm, a także wspieranie ich konkurencyjności. Uważamy, że wykorzystanie kapitału i umiejętności podmiotów prywatnych do realizacji projektów, które służą zaspokajaniu potrzeb publicznych, jest jedną z najbardziej obiecujących metod znaczącego przyspieszenia rozwoju infrastruktury potrzebnej do świadczenia usług publicznych. W celu profesjonalizacji działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego w 2008 r. Konfederacja Lewiatan zainicjowała i wraz z innymi podmiotami (w tym przedsiębiorstwami prywatnymi) znalazła się wśród fundatorów Fundacji Centrum PPP. Obecnie Konfederacja Lewiatan ma miejsce zarówno w Radzie Fundacji, jak i Z gromadzeniu Fundatorów, które jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Od 2008 r. swoją działalność w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego Konfederacja Lewiatan realizuje głównie poprzez współpracę i wspólne przedsięwzięcia z Centrum PPP. Ponadto, 4 maja 2009 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Konfederacją Lewiatan a Centrum PPP – na mocy którego organizacje współpracują w dziedzinie PPP.

Ze względu na te uwarunkowania zawiązaliśmy konsorcjum na potrzeby projektu „Rozwój PPP w Polsce” i jesteśmy partnerem Ministerstwa Rozwoju, reprezentującym środowisko przedsiębiorstw prywatnych w tym projekcie. Wszystkie zadania projektowe realizujemy wspólnie.

Katarzyna Sobiech-Grabka, wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP: Aby przybliżyć naszym Czytelnikom rolę Fundacji, powiedzmy o niej parę słów. Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną instytucją obywatelską utworzoną w 2008 r. przez prywatne i publiczne podmioty: banki (m.in. BGK, PEKAO SA ), kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki (w tym Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu), izby i stowarzyszenia gospodarcze. W ostatnich latach do Centrum dołączyły nowe podmioty wspierające, m.in.: kancelarie prawne (Dentons, JP Weber), przedsiębiorstwa: SITA Polska, Hochtief, Engie, CEZ i Budimex. Wspiera nas również Polski Fundusz Rozwoju i Willis.

Podstawowym celem Fundacji Centrum PPP jest jak najszersza promocja formuły PPP, jako odmiennej – od tradycyjnej – formy uruchamiania i poprawy świadczenia usług publicznych, formuły pozwalającej na zastępowanie finansowania publicznego środkami publicznymi i zwiększającej tym samym skuteczność i efektywność projektowanych w tym zakresie przedsięwzięć. Upowszechnienie PPP w Polsce wymaga jednak wielu działań przygotowawczych i edukacyjnych. Prowadzimy je od momentu powstania, wykorzystując wszystkie dostępne kanały komunikacji z podmiotami zainteresowanymi PPP.

Lech Pilawski: Udział naszego konsorcjum w tym projekcie miał więc duże znaczenie dla realizacji zadań stawianych nam przez członków (Lewiatan) i podmioty wspierające (Fundacja). Z drugiej strony, dawał również Ministerstwu Rozwoju gwarancję współpracy ze sprawdzonym i rzetelnym partnerem, od lat promującym PPP w naszym kraju.

Katarzyna Sobiech-Grabka: Konfederacja Lewiatan jest „dobrym duchem” Fundacji i wspiera nas od początku istnienia. Będziemy chcieli pokazywać odbiorcom projektu możliwości przedsiębiorstw prywatnych. Jest to ważne dla lepszego zrozumienia perspektywy rynkowej przez administrację centralną i samorządową przy realizacji przedsięwzięć PPP.

Jaka jest rola Konfederacji Lewiatan i Centrum PPP w tym projekcie w świetle oczekiwań odbiorców projektu?

Lech Pilawski: Z badań dotyczących barier w stosowaniu PPP wynika, że podmioty publiczne oczekują skrojonych na miarę szkoleń, o wyraźnie praktycznym charakterze. Stąd pomysł na zaoferowanie w ramach projektu szkoleń profilowanych i warsztatów specjalistycznych. Te pierwsze skierowane są głównie do pracowników administracji publicznej, np. ministerstw, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Natomiast tematyka dwudniowych warsztatów specjalistycznych będzie spójna z kolejnymi etapami wsparcia udzielanego w ramach projektu wybranym inwestycjom PPP.

Katarzyna Sobiech-Grabka: Dodajmy, że podmioty publiczne, co widać wyraźnie w najświeższym raporcie z badania pt. „Postrzeganie PPP przez przedstawicieli instytucji publicznych”, zrealizowanego przez Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, oczekują również promocji sprawdzonych ścieżek realizacji projektów. Dlatego też Centrum PPP opracuje pięciotomową publikację „Dobre praktyki PPP”. Zaprezentujemy w niej udane polskie inwestycje PPP, szczegółowo omawiając m.in. ścieżkę dojścia do projektu.

Nic tak nie przekonuje jak obserwacja „z natury” – zorganizujemy zagraniczne wizyty studyjne, podczas których przedstawiciele sektora publicznego będą mogli zobaczyć, jak z sukcesem realizuje się projekty PPP w innych krajach. Uzupełnieniem tych działań będą trzy tematyczne debaty eksperckie.

Jakim potencjałem do realizacji zadań przewidzianych w projekcie dysponuje Konfederacja Lewiatan i Centrum PPP?

Katarzyna Sobiech-Grabka: Centrum działa w oparciu o własne zasoby ludzkie oraz o zasoby kadrowe podmiotów założycielskich współpracujących z Fundacją, w tym z najlepszymi kancelariami prawnymi oraz czołowymi firmami doradztwa, m.in.

finansowego, ekonomicznego, biznesowego, podatkowego i technicznego, często funkcjonujących w międzynarodowych strukturach i tym samym dysponujących doświadczeniami z realizacji projektów PPP w wielu krajach. Mamy duże doświadczenie w realizacji zadań analogicznych do tych, które powierzono nam w ramach projektu. Wielokrotnie prowadziliśmy szkolenia (m.in. dla RIO, NIK, Urzędu Zamówień Publicznych, KSAP, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) i warsztaty sektorowe dla JST . Organizowaliśmy wcześniej także zagraniczne wizyty studyjne i misje.


Wywiad pochodzi z pierwszego numeru Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wydawanego w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czw., 10 Sp. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska