Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oświadczenia majątkowe samorządowców - zostały 2 tygodnie

Oświadczenia majątkowe samorządowców - zostały 2 tygodnie fotolia.pl

Stara się człowiek nie podpaść przez całą kadencję a tu na samym finiszu można popełnić gafę, która może mieć wpływ na dalszą karierę samorządową. Rzecz dotyczy dotrzymania wymogów związanych  ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wobec kontrowersji na temat tego kiedy je trzeba składać, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało wyjaśnienia (dziękujemy), które otrzymali już wojewodowie nadzorujący działalność samorządów terytorialnych.
Cytujemy je  w całości: „Na gruncie postanowień samorządowych ustaw ,,ustrojowych”, samorządowi funkcjonariusze publiczni wyłonieni w trybie wyborów zostali zobligowani do złożenia oświadczenia
o swoim stanie majątkowym m.in.: ,,na 2 miesiące przed upływem kadencji”
[vide np.: art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)].

Mając na uwadze fakt, że w roku bieżącym termin ten przypada w dniu 12 września (niedziela), w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, dotyczących składania oświadczeń majątkowych - związanych z odpowiednim stosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz przepisów prawa cywilnego w zakresie terminów - należy zarekomendować składanie wyżej wymienionych oświadczeń najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień 12 września 2010 r., chyba że urzędy zapewnią obsługę organu (któremu należy złożyć oświadczenie majątkowe) w dniach 11-12 września 2010 r. Niebudzącym zastrzeżeń potwierdzeniem zrealizowania ustawowego obowiązku będzie wówczas wpływ oświadczenia o stanie majątkowym do urzędu najpóźniej do dnia 12 września 2010 r.
Z kolei, w przypadkach, w których takie wykonanie ustawowego obowiązku nie jest możliwe wypada dopuścić stosowanie wykładni na korzyść osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego,
tj. odpowiedniego uwzględnienia zasad, dotyczących obliczania terminów, wynikających z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego lub też ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W świetle ww. regulacji, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni (termin upływa pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy). W konsekwencji, za dopuszczalne należy uznać złożenie oświadczenia majątkowego w dniu 13 września 2010 r. bezpośrednio
w odpowiednim urzędzie bądź też np.: nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 § 5 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). O zachowaniu terminu zrealizowania ustawowego obowiązku decydować będzie wówczas odpowiednio: data wpływu do urzędu bądź też data stempla pocztowego.
Jednocześnie, mając na względzie, że oświadczenie majątkowe samorządowego funkcjonariusza publicznego jest ,,oświadczeniem wiedzy” o posiadanych składnikach majątkowych (które zobowiązany winien wykazać z należytą starannością), stąd też, oczywistym pozostaje, że informacje (dane) wykazywane w oświadczeniu majątkowym winny uwzględniać stan na dzień złożenia oświadczenia.”

SERIALU O NAZEWNICTWIE CIĄG DALSZY – DZIŚ O STAROSTACH

Odpowiadając na prośby naszych czytelników, prezentujemy kolejną opinię na temat  nazewnictwa organów samorządowych. Tym razem dotyczy ona nazewnictwa stosowanego  w stosunku do starosty.
Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie wskazują wprost czy starosta powinien być identyfikowany przymiotnikowo czy miejscownikowo (starosta poznański czy starosta powiatu poznańskiego). W języku potocznym a niekiedy również w obrocie prawnym funkcjonują obie formy.  Pewna wskazówka znajduje się w załączniku nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia
18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. Wspominany załącznik określa m.in. wzory blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci
podpisowych w sprawach należących do starosty, wskazując na przymiotnikowe brzmienie urzędu starosty (starosta goleniowski). Na przymiotnikowe nazewnictwo urzędu starosty wpływ mają również czynniki historyczne. W XIV w. i wiekach następnych, kiedy rozwinął się urząd starosty jako osoby sprawującej w imieniu króla zarząd prowincjonalny krajem urząd starosty określano przymiotnikowo ze względu na obszar geograficzny sprawowanej władzy np. starosta nakielski, wschowski, ruski, podolski, lubelski, krakowski itp. lub zakres sprawowanej władzy - starosta generalny, ziemski, grodowy.
Przymiotnikowe nazewnictwo urzędu starosty jest również używane w aktach prawnych powiązanych
z funkcjonowaniem samorządu powiatowego, przykładowo w art. 32 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną prawodawca użył sformułowania „starosta warszawski”, podobnie identyfikowano starostów w uchylonym rozporządzeniu z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej wojewodów i starostów
w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw lub powiatów.

Udanego tygodnia
Marek WójcikNiedz., 29 Sp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: