Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Upadłość strony postępowania w trakcie postępowania przed organem II instancji – wyrok WSA

Upadłość strony postępowania w trakcie postępowania przed organem II instancji – wyrok WSA fotolia.pl

Wojewódzki Sad Administracyjny w jednym z ostatnich wyroków wypowiedział się na temat konsekwencji procesowych powstania stanu upadłości strony postępowania administracyjnego w toku postępowania administracyjnego przed organem drugiej instancji. W tym zakresie organ odwoławczy stwierdził, że postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe ze względów podmiotowych; natomiast Prokurator w skardze wskazał z kolei, że należało zawiesić postępowanie z urzędu, a następnie po ustaleniu osoby syndyka masy upadłości spółki, wezwać go do udziału w sprawie i podjąć zawieszone postępowanie. Sąd przyznał rację organowi II instancji.

WSA zwrócił uwagę na wyrażoną w art. 10 K.p.a. zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, która nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz obowiązek umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Prawo czynnego udziału strony w postępowaniu – co podkreślił Sąd – jako korelat obowiązku organu, obejmuje prawo do podejmowania czynności procesowych mających wpływ na ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy administracyjnej. Zdaniem Sądu przez udział w postępowaniu należy rozumieć udział strony w całym ciągu czynności przygotowawczych postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ administracji publicznej – chodzi tutaj o udział w czynnościach, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

W ocenie Sądu gdyby w omawianej sprawie SKO zawiesiło postępowanie, a następnie po ustaleniu osoby syndyka upadłości spółki wezwało go do udziału w sprawie i podjęło zawieszone postępowanie, by kolejno zmienić decyzję w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy, wskazując jako zobowiązanego do zagospodarowania wymienionych decyzją odpadów (sprawa tego właśnie dotyczyła – B.Z.) syndyka masy upadłości spółki, jak to sugerował Prokurator w skardze, wówczas to syndyk masy upadłości miałby prawo jedynie do złożenia skargi na decyzję organu II instancji, pozbawiony byłby zaś prawa do złożenia odwołania na decyzję organu I instancji mimo tego, że to on byłby podmiotem wskazanych w owej decyzji zobowiązań. Powyższe rozwiązanie byłoby sprzeczne z zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu, jak również z zasadą dwuinstancyjności postępowania – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2020 r., II SA/Gl 98/20

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel