Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gmina jako strona w postępowaniu ws. stwierdzenia nieważności decyzji, którą wydał wójt

Gmina jako strona w postępowaniu ws. stwierdzenia nieważności decyzji, którą wydał wójt fotolia.pl

W tytułowym temacie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który w zwięzły sposób wyjaśnił, jak należy podchodzić do tego zagadnienia.

Sąd w pierwszej kolejności podzielił stanowisko wypracowane przez orzecznictwo sądowe i doktrynę, zgodnie z którym ilekroć przepisy prawa pozytywnego sytuują któryś z organów jednostki samorządu terytorialnego jako organ administracji publicznej prowadzący postępowanie administracyjne lub podatkowe w sprawie indywidualnej, na którymś z jego etapów, tylekroć wyłączona zostaje możliwość dochodzenia przez tę jednostkę ochrony jej interesu prawnego na drodze zarówno postępowania sądowego, jak i administracyjnego (por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt I OPS 2/15). Oznacza to, że powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego kompetencji władczej do orzekania w sprawie wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego czy sądowoadministracyjnego – wskazał WSA.

Jak przypomniał Wojewódzki Sąd, w sprawie postępowania o stwierdzenie nieważności nie dochodzi do zbiegu kompetencji, bowiem poza wyjątkami kompetencja przysługuje organowi wyższego stopnia. Stosownie do art. 157 § 1 k.p.a. właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 k.p.a. jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ. Tym samym przepisy prawa nie przyznają wójtowi uprawnień do wydawania decyzji i postanowień w administracyjnym postępowaniu nieważnościowym w przedmiocie decyzji wydanej przez wójta. Kompetencje w tym zakresie posiada bowiem, stosownie do art. 17 pkt 1 k.p.a., właściwe samorządowe kolegium odwoławcze.

WSA przywołał ponadto pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 7 maja 2015 r., w sprawie o sygn. akt I OSK 2188/13 wskazał, że jeśli postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez organ gminy dotyczy interesu tej gminy chronionego przepisami prawa, a opartego na jej uprawnieniach właścicielskich – i zarazem organ tej gminy nie uzyskał kompetencji władczych do działania na którymkolwiek etapie postępowania nieważnościowego, to tym samym hipotezę art. 28 k.p.a. odnieść należy do wskazanej gminy i uznać ją za stronę tego postępowania nadzwyczajnego, reprezentowaną przez wójta gminy, jeżeli tylko zostało ono wszczęte przez legitymowany podmiot. Jednostka samorządu terytorialnego jest stroną postępowania nadzwyczajnego prowadzonego przez organ wyższego stopnia w przedmiocie decyzji ostatecznej organu tej jednostki, jeżeli postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego i zostało wszczęte z inicjatywy legitymowanego podmiotu – orzekł WSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 września 2020 r., II SA/Gd 337/20

Źródło: CBOSA

Śr., 16 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel