Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

14 projektów z opinią pozytywną a 5 odesłanych na zespoły robocze – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 27 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek ze Związku Powiatów Polskich.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Usuwanie azbestu

Na początku Dominik Bąk, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że program priorytetowy jest realizowany w Funduszu od kilku lat. Ostatnia edycja była ogłoszona w 2015 r. z budżetem 32 mln zł. - Generalnie realizujemy współpracuję z wojewódzkimi funduszami, którym są udostępniane środki na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Montaż finansowy wygląda w ten sposób, że Narodowy Fundusz realizuje te przedsięwzięcia w wysokości 50 proc kosztów kwalifikowanych, a wojewódzkie fundusze w wysokości nie mniejsze niż 30 proc. a pozostałe koszty mogą uzupełniać gminy.

NFOŚiGW dostał pismo od Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy z prośbą, aby uruchomić nabór w 2019 r. NFOŚiGW jest przed dopracowaniem formuły realizacji tego wspólnego programu. Dotychczas realizowane są trzy: budownictwo energooszczędne, finansowanie służb ratowniczych oraz czyste powietrze. Te formuły Narodowy Fundusz zaproponuje do realizacji Konwentowi Prezesów do realizacji kolejnej edycji dotyczącej usuwania azbestu. Zarząd zaś doprecyzuje harmonogram realizacji tego programu.

Prezes apelował też do samorządów, aby wykorzystywały w całości środki z programu w momencie, kiedy się on pojawi. Efektem ekologicznym jest usuwanie i utylizacji azbestu. Efekt taki nie jest osiągany np. przy usuwaniu pokryć dachowych (eternit).

O transporcie zbiorowym

Strona samorządowa miała okazję zgłosić swoje bieżące problemy. Wśród nich znalazł się postulat pilnej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki tłumaczył, że od 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Europejskiej, które Polska implementowała częściowo w 2010 r. Do końca bieżącego roku muszą wejść w życie nowe rozwiązania.

- Musimy móc jasno określić organizatorów, którzy będą ponosić koszty realizacji tych usług i jednocześnie wprowadzić zintegrowany plan na obszarze całego województwa. To oznacza połączenie pasażerskiego transportu kolejowego z drogowym. To bardzo pilna kwestia, prosimy jako samorządy o zajęcie się nią, bo jest już niewiele czasu. – podawał marszałek.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej, dyrektor Biura Związku Miast Polskich przypomniał, że niedawno przedstawiciele samorządów gościli w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas spotkania omawiano projektowaną nowelizację ustawy o transporcie zbiorowym. Ale przedstawiciele resortu nie chcieli rozmawiać o kwestiach finansowych. Tymczasem w ocenie JST nie można mówić o publicznym transporcie zbiorowym bez poruszania kwestii finansów.

Zmiany w systemie korekcyjno-wyrównawczym

Inną kwestię poruszoną przez przedstawicieli samorządów. Jak poinformował prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, zespół ds. systemu finansów publicznych KWRiST podjął stanowisko w sprawie reformy systemu korekcyjno-wyrównawczego dla jednostek samorządu terytorialnego. Strona samorządowa podkreśla w nim, że jak najszybciej należy wyeliminować dotychczasowe dysfunkcje w obecnym systemie. Konieczne są szersze reformy dotyczące finansów JST.

Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała materiał „System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza”. Przedstawiciele JST widzą jednocześnie konieczność rozwoju SMUP o dalsze usługi i stworzenie mechanizmu koordynującego udział poszczególnych w budowie tego systemu.

Kolejne posiedzenie plenarne zaplanowano na 27 marca br.

Opinia pozytywna

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu dokumentów publicznych.
 2. Materiał:  „System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza”.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 4. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania dotacji.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.
 9. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
 11. Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.
 13. Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza..
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Na zespoły trafią:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw „megaustawa”.
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Niedz., 3 Mrz. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska