Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

16 projektów z opinia pozytywną, 7 odesłanych na zespoły, jeden z opinią negatywną oraz jeden bez rozstrzygnięcia to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 19 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Edmund Kaczmarek, członek Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Ponadto Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Energią zajmie się zespół

Bezpośrednio przed posiedzeniem plenarnym Komisji odbyło się spotkanie strony samorządowej z Tadeuszem Skoblem, wiceministrem energii oraz Maciejem Bando, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Przedstawiciele samorządów mieli okazję opisać problemy, z jakimi borykają się w związku z podwyżkami cen energii. Efektem spotkania jest zapowiedź utworzenia specjalnego zespołu z udziałem ekspertów samorządowych, którego zadaniem będzie analiza sytuacji samorządów w aspekcie cen energii elektrycznej. Resort rozważa wprowadzenie nowej grupy taryfowej lub cennikowej dla samorządów w zakresie ich działalności wrażliwej społecznie. Ponadto powinny zmienić się przepisy zamówień publicznych tak, aby pomóc zamawiającym, którzy zawarli przetargi na niekorzystnych warunkach cenowych.

Lokalizacja ferm wielkoprzemysłowych

Na wniosek strony samorządowej w sprawach różnych pojawił się temat podjęcia działań rządowych w celu rozwiązania problemu lokalizacji ferm wielkoprzemysłowych na obszarach wiejskich. Joanna Zarzecka z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poinformowała, że obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w których zostaną ujęte także kwestie ferm. - Dostrzegamy problem poważny. I chcielibyśmy również pomóc w jego rozwiązaniu. Może rzeczywiście będą zdefiniowane wielkoprzemysłowe farmy. Przychylamy się do pomysłu wyrażonego na zespole ds. infrastruktury Komisji, aby objąć je obowiązkiem planistycznym.

O urlopach szkoleniowych dla pielęgniarek

Także w ramach spraw różnych dyskutowano na temat propozycji wprowadzenia sześciodniowego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek. Chodzi o projekt ustawy nowelizującej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, w myśl którego pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy będzie przysługiwało 6 dni urlopu szkoleniowego rocznie. Strona rządowa chciała, aby projekt rozpatrywany był jedynie na zespole ds. zdrowia Komisji. Jak tłumaczyła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, przywilej miałby obowiązywać już od 2019 r. – Wychodzimy naprzeciw zarówno pielęgniarkom, jak i dyrektorom szpitali, którzy nie raz już sygnalizowali, że brak jest na rynku wykwalifikowanych pracowników. – dodawała.

Strona samorządowa kwestionowała przyspieszenie tempa procedowania tak ważnego projektu oraz brak oceny skutków finansowych wejścia w życie ustawy. Ostatecznie strony postanowiły, że jeśli zespół nie uzgodni treści projektu, to będzie on rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Opinię negatywną otrzymał natomiast projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Edmund Kaczmarek tłumaczył, że strona samorządowa chciała dłużej dyskutować na temat tego dokumentu, jednak tempo prac legislacyjnych (związane z porozumieniem zawartym przez ministra zdrowia z ratownikami medycznymi) nie daje takiej dalszej możliwości w ramach Komisji Wspólnej. - Opinia negatywna strony samorządowej nie hamuje Państwa prac. Chcemy również, abyście spojrzeli Państwo jeszcze sami na ten projekt, na uwagi, w tym uwagi Związku Powiatów Polskich zgłaszane w ramach prac Komisji. – podawał przewodniczący Edmund Kaczmarek.

Transport zbiorowy

Przedstawiciele samorządów wezmą udział w spotkaniu w sprawie publicznego transportu zbiorowego, które odbędzie się 7 stycznia 2019 r. w ramach zespołu roboczego w Ministerstwie Infrastruktury. Przedstawiciele samorządów chcą, aby podczas tego spotkania poruszyć m.in. kwestie poruszania się małych pojazdów (hulajnogi) w miastach. Dziś hulajnogi, w te elektryczne nie mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych. Ich użytkownicy traktowani są bowiem jak piesi.

Chełmiec

W porządku obrad znalazł się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Jego celem jest uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. Strona samorządowa chciała, aby dać gminie kolejny rok na podjęcie decyzji w sprawie statusu Chełmca.

Kontrowersyjność sprawy polega na tym, że kwestionowane było podjęcie przez radę gminy Chełmiec decyzji o nadaniu statusu miasta miejscowości Chełmiec (zmiana została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin) ze względu na nierzetelność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. W MSWiA podjęto działania legislacyjne, mające na celu odroczenie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. W ciągu roku gmina podtrzymała swoją decyzję w sprawie statusu, ale nie przeprowadziła ponownych konsultacji. Dlatego w ocenie resortu zasadne jest uchylenie przepisów nadających Chełmcowi status miasta. Strona samorządowa przypominała, że w ocenie władz Chełmca konsultacje były prawidłowo przeprowadzone. Dlatego samorządowcy nie chcą, aby rząd podejmował radykalną decyzję a jeszcze raz zgodził się na rozwiązanie pośrednie.

- Domagamy się, żeby nastąpiła zmiana w treści rozporządzenia w ten sposób, ażeby ono dotyczyło przesunięcia o rok nadania praw miejskich miejscowości a nie zamknięcia procedury, która w chwili obecnej się toczy. – mówił Grzegorz Kubalski.

Zdaniem ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji nowo wybrane władze mogą po nowym roku ponownie zając się kwestią statusu miejscowości a procedowany projekt nie przeszkodzi w zajęciu przez nie stanowiska. W efekcie projekt nie został jednoznacznie rozstrzygnięty.

Z inicjatywy strony rządowej porządku obrad zdjęte zostały cztery projekty:

 • projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa ( (deklaracja podatkowa JPK VAT, UD),
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (matryce stawek VAT),
 • projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej odbędzie się 30 stycznia 2019 r.

Lista projektów uzgodnionych:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 4. Projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michibanensis ssp. Sepedonicus.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
 9. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku.
 10. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
 11. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Na zespoły trafią:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego.
 6. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Negatywna opinia

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak rozstrzygnięcia

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Niedz., 23 Gr. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska