Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Radny w powiecie: kto może kandydować?

Radny w powiecie: kto może kandydować? fotolia.pl

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem organów powiatu, którymi są rada powiatu (organ stanowiący i kontrolny) oraz zarząd powiatu (organ wykonawczy).

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Co robi radny rady powiatu?

Radny rady powiatu musi kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, ale nie jest związany instrukcjami wyborców.

Jest również zobowiązany do udziału w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

Czym zajmuje się rada powiatu?

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in.:  stanowienie aktów prawa miejscowego (w tym statutu powiatu), wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu, ustalanie kierunków działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Rada powiatu rozpatruje także raport o stanie powiatu oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu.

Rady powiatu podejmuje ponadto uchwały w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, a także uchwały w sprawach majątkowych powiatu czy w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Do kompetencji rady powiatu należy również podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy czy przyjmowanie programów rozwoju. Kadencja rady powiatu w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat od dnia wyborów.

Kto może zostać radnym?

Kandydować na radnego rady powiatu może osoba, która ma prawo wybierania do rady powiatu, a więc wyłącznie obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu.

Uwaga! Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji lub komitetowi wyborczemu wyborców.

Źródło: PKW

Pt., 31 Sp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka