Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST .

17 projektów z pozytywną opinią, cztery skierowane na zespoły oraz dwa zdjęte z porządku obrad – to bilans kwietniowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 25 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Nowi ministrowie

Na początku posiedzenia minister Joachim Brudziński wręczył akty powołania nowym przedstawicielom strony rządowej: Małgorzacie Golińskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Tomaszowi Robaczyńskiemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów oraz Mikołajowi Wildowi, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W charakterze gości ze strony samorządowej po raz pierwszy na posiedzeniu obecni byli: Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i starosta pruszkowski Maksym Gołoś z ZSP. Minister Brudziński zapewnił, że zaproszenie dla tych osób jest otwarte na stałe.

Wybory samorządowe

Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia tegorocznych wyborów samorządowych. Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego poinformowała, że Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała odpowiedź - na wystosowane wcześniej zapytanie PKW - od Głównego Inspektora Danych Osobowych w sprawie możliwości prowadzenia transmisji i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych. Zdaniem GIODO byłoby to niezgodne z przepisami o ochronie wizerunku obywateli. Dlatego PKW wystosowała pismo z taką informacją do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałkom sejmu i senatu szefa MSWiA, szefów klubów poselskich w Sejmie, w którym zwraca się o rozważenie podjęcia działań zmierzających do podjęcie prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego.

KBW przygotowała także projekt porozumień, które będą zawierane przez prezydentów, burmistrzów i wójtów z dyrektorami delegatur KBW. Magdalena Pietrzak zapowiedziała, że samorządy dostaną środki na sfinansowanie pracy urzędników w ramach dotacji na zadania wyborcze i to samorządowcy zdecydują, jak je wydać. Rozliczyć trzeba będzie tylko środki na wynagrodzenia, bo taki jest wymóg ustawowy. Pozostałe środki samorządowcy wydadzą według uznania.

Minister Pietrzak odniosła się także do kwestii naboru na urzędników wyborczych. Według stanu na 25 kwietnia, tj. dzień, w którym odbywało się posiedzenie KWRiST zgłosiło się 3 234 kandydatów na urzędników wyborczych; docelowo ma ich być łącznie 4 556. - Są takie delegatury, w których mamy całkowicie obsadzoną liczbę urzędników: Kielce czy Chełm. Generalnie w terenie nie ma problemu z urzędnikami; problem mamy z dużymi miastami. – mówiła.

Minister wyjaśniła dlaczego tak się dzieje. Powodem są przepisy. Z uwagi bowiem na wymogi ustawowe kandydat na urzędnika wyborczego nie może pracować w gminie, w której będzie pracował przy organizacji wyborów. W przypadku miast na prawach powiatu kandydat może mieszkać w gminie, w której będzie urzędnikiem wyborczym.

Dlatego Magdalena Pietrzak poprosiła samorządy o wsparcie. - Mam prośbę, żeby te samorządy, które są wianuszkiem wokół dużych miast, pomogły w znalezieniu urzędników wyborczych, którzy mogliby realizować te zadania w dużych miastach – podnosiła. Obiecała także szkolenia dla takich osób, które pomogą im zorganizować szkolenia w dużych miastach. – Zobowiązujemy się do tego, żeby je przeszkolić na tyle i nauczyć tych zagadnień, aby były w stanie wykonać te zadania, które są im ustawowo przypisane – obiecywała minister Pietrzak. Kolejna relacja dotycząca stanu przygotowań do organizacji wyborów zostanie przedstawiona na majowym posiedzeniu KWRiST.

Mniejszości narodowe

Strona samorządowa zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i regionalnych w sprawie problemów związanych z organizacją i nauczaniem języków obcych w szkołach. Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, zapowiedział, że wraz z resortem edukacji oraz zainteresowanymi stronami temat ten będzie wypracowywany.

Szkody łowieckie

Podczas spotkania rozmawiano także na temat zmian w prawie łowieckim. Chodzi o to, że od 1 kwietnia br. obowiązuje znowelizowane prawo łowieckie, które wprowadziło zmianę sposobu szacowania szkód łowieckich i odszkodowań. W poprzednim stanie prawnym zajmowali się tym przedstawiciele koła łowieckiego, obecnie nowy obowiązek nałożono na gminę i sołtysa. Do urzędu gminy mają zgłaszać się poszkodowani rolnicy. Szkody mają być szacowane przez komisje złożone z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, tj. sołtysa, rolnika i reprezentanta koła łowieckiego. Według samorządowców gminy nie są przygotowane na wykonywanie nowego obowiązku – nie ma urzędników, którzy wiedzą jak szacować szkody. Problem jest także z sołtysami.

Jak tłumaczył Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP, sołtys nie jest pracownikiem administracyjnym, nie posiada osobowości sądowo-prawnej, sołtysowi nie można nic nakazać, nie można mu pokrywać kosztów delegacji ani zwrócić utraconych dochodów w przypadku wykonywania pracy zawodowej. Skutek nowelizacji jest taki, że sołtysi w wielu miejscach odmawiają podejmowania się tego zadania. Dlatego w ocenie strony samorządowej potrzebna jest pilna zmiana prawa, aby nie zostawić nieoszacowanych strat.

Minister Szefernaker przyznał, że potrzebne jest wypracowanie metodologii co do tego działania, co do interpretacji przepisów. Zapowiedział, że sołectwa tego typu działania powinny móc wykonywać fakultatywnie a nie obligatoryjnie. Minister Małgorzata Golińska poinformowała, że trwają szkolenia dla przedstawicieli nadleśnictw, którzy po ich ukończeniu będą mogli dalej szkolić innych. Planowane jest także szkolenie e – learningowe. Minister wyjaśniała, że sołtysi mogą upoważnić inne osoby do szacowania szkód, nawet myśliwych. Rząd rozważa ponadto zmianę przepisów, aby prawo obowiązujące było jak najbardziej czytelne i możliwe zastosowania. Resort zachęca do przedstawiania propozycji zmian.

Polska Agencja Geologiczna

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z informacją na temat Polskiej Agencji Geologicznej. Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju mówił o zmianach w przychodach gmin z opłat eksploatacyjnych. Mają one dotknąć tylko kilka bardzo bogatych gmin (liczone per capita), w których prowadzona jest działalność wydobywcza. Otrzymywane przez nie środki mają zostać przesunięte do innych gmin o dużym, niewykorzystanym potencjale surowcowym w celu rozwoju nowych inwestycji i zagospodarowywania nowo udokumentowanych złóż, tworząc przy tym nowe miejsca pracy, jak również przyczyniając się do wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych. Pomysłu nie popierają przedstawiciele samorządów, w szczególności gmin. Zespoły robocze KWRiST będą jeszcze zajmowały się kwestią ustawy geologicznej.

Finanse publiczne

W porządku obrad znalazł się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa resortu finansów, który stronie samorządowej został przesłany 19 kwietnia br. Na wniosek samorządowców opiniowanie tego projektu zostało przesunięte. Projekt będą rozpatrywały zespoły Komisji.

Na wniosek projektodawców z porządku obrad zdjęto projekty: rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej odbędzie się 30 maja i będzie miało uroczysty charakter ze względu na jubileusz powołania tego gremium. Posiedzenie inauguracyjne Komisji Wspólnej odbyło się bowiem 21 maja 1993 r.

Projekty, które uzyskały pozytywną opinię:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 4. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
 5. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 15. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli.
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji.
 17. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Projekty skierowane na zespoły:

 1. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z porządku obrad zdjęto:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. 
Niedz., 29 Kw. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska