Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST fot. www.mswia.gov.pl

13 projektów aktów prawnych z opinią pozytywną i trzy odesłane na zespoły – to bilans lutowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski, Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

O jawności życia publicznego

Na początku uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat dalszego trybu procedowania projektu ustawy o jawności życia publicznego, którą przedstawił Marcin Kamionek z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z jego wystąpienia wynika, że od ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli od trzech tygodni nie zaszły w projekcie istotne zmiany. Powołany został specjalny zespół, który ma przeanalizować zgłoszone uwagi. Dopiero gdy to nastąpi projekt będzie zmieniany. Z tego względu pierwotnie zaplanowana data wejścia w życie regulacji, ustalona na 1 marca br. nie jest realna i najprawdopodobniej zostanie przesunięta na połowę roku.

W odpowiedzi Wojciech Długoborski zapowiedział, że samorządowcy oczekują ponownego skierowania ostatecznej wersji projektu do zaopiniowania przez Komisję Wspólną.

Norma dla samorządów

Następnie Sławomir Wilczyński z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przedstawił prezentację pt. Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Prezentacja dotyczyła normy PN-ISO 37120.

Norma ta obejmuje 100 wskaźników zawartych w kilkunastu obszarach tematycznych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta, np. edukacji, bezpieczeństwa, finansów, rekreacji, zdrowia, itp. Wskaźniki dzielą się na niezbędne, które muszą zostać przez miasto uwzględnione, aby otrzymać certyfikat, oraz dodatkowe. Certyfikaty odpłatnie wydaje PKN.

- To norma, która może być stosowana przez każde miasto, gminę czy inną jednostkę samorządową. Włodarze otrzymają narzędzie do zarządzania miastami i porównywania ich na tle innych jednostek. Porównań dokonywać mogą także mieszkańcy – zapewniał przedstawiciel PKN.

Nowelizacja OZE

Następnie Ministerstwo Energii przedstawiło informację na temat projektu nowelizacji ustawy o OZE. Projekt ten był już przedmiotem obrad Komisji w ubiegłym roku. Jednak strona samorządowa nie wydała opinii, ze względu na to, że do projektu miały być wprowadzane zmiany. Projekt mimo wcześniejszych ustaleń nie wrócił już pod obrady KWRiST, a teraz ma być pilnie kierowany do prac parlamentarnych. Teraz ustalono, że projekt zaopiniuje roboczy zespół Komisji.

W ramach spraw różnych przedstawiciele strony samorządowej zgłaszali występujące problemy, w tym m.in. wystawianie kart zgonu, przepisy dotyczące stref płatnego parkowania w uzdrowiskach, funkcjonowanie Wód Polskich. Ale i zauważali pozytywne zmiany we wcześniej sygnalizowanych problematycznych kwestiach. Starosta Edmund Kaczmarek podziękował resortowi cyfryzacji za poprawę sytuacji z CEPiK 2.0.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji odbędzie się: 28 marca. Zaplanowano także trzy następne spotkania, które mają odbyć się: 25 kwietnia, 30 maja i 20 czerwca br.

Projekty, które uzyskały pozytywną opinię:

 1. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (Ministerstwo Cyfryzacji).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 10. Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 12. Aktualizacja Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW).
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców.

Na zespoły trafią:

 1. Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (z zastrzeżeniem, że projekt ten ma jeszcze wrócić na Komisję Wspólną).
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
Niedz., 25 Lt. 2018 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska