Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program "SKAUT"

Program fotolia.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Programu „Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Ruszył nabór wniosków na operatora Programu „SKAUT”. Projekt zakłada docelowe zatrudnienie w całej Polsce ponad 3500 skautów, przy proponowanym budżecie na rok 2020 w wysokości 15,5 mln zł. W ramach pilotażu, w roku 2019 planowane jest zaangażowanie około 900 skautów na terenie czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.

- "SKAUT" to niezwykle istotny program docelowo uzupełniający projekty stanowiące fundament spójnej piramidy szkoleniowej takie jak Rządowy Program KLUB, SKS czy też Narodowa Baza Talentów – podkreśla pomysłodawca programu minister Witold Bańka. Inicjatywa zakłada organizację systemu ogólnopolskiej sieci skautów – trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego – wyszukujących uzdolnione dzieci i młodzież poprzez m.in. przeprowadzanie badań poziomu sprawności fizycznej potwierdzających predyspozycje do uprawiania określonych sportów. Docelowo "SKAUT" obejmie około 1 500 000 uczniów rocznie z klas IV-VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Pozwoli to na uzyskanie unikatowych informacji na temat stanu sprawności fizycznej dzieci, a w konsekwencji przyczyni się do bardziej precyzyjnego wyszukiwania młodych talentów oraz efektywnej implementacji programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży zarówno na poziomie samorządowym jak i ogólnopolskim. Celem jest również stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi.

Główne cele programu:

  1. wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,
  2. stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,
  3. wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,
  4. uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
  5. przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,
  6. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,
  7. identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narządzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,
  8. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji projektu „SKAUT” w 2019 r. realizator opracowuje pełną koncepcję programu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw), na poziomie gmin w odniesieniu do liczby szkół, dzieci oraz skautów - w oparciu o sieć wszystkich szkół podstawowych gmin poszczególnych województw, a dotacja przeznaczona jest na finansowanie działań realizatora w zakresie opracowanej koncepcji (z uwzględnieniem ewentualnego przeniesienia przez realizującego zadanie obowiązków na osoby trzecie, realizujące zadania na poziomie wojewódzkim/regionalnym).

Program adresowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznaczono kwotę 2 000 000 zł

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT i w BIP. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program SKAUT 2019 r.”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

Źródło: www.msit.gov.pl

Czw., 25 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś