Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs MSiT: Program Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych

Konkurs MSiT: Program Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych fotolia.pl

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu w różnych grup społecznych i środowiskowych”.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł.Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2019 w części 25-kultura fizyczna.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w dniu 25 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W wyniku dokonanego w dniu 12 marca 2019 r., rozstrzygnięcia ww. konkursu, stosownie do decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 marca br., dokonano następującego podziału środków (24 000 000 zł): pozytywnie zaopiniowano 321 wniosków przyznając środki finansowe w formie dotacji na łączną kwotę 20 934 500 zł.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił w dniu 23 marca 2018 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w zakresie zadania:

  • wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"; z zaplanowaną kwotą w łącznej wysokości 380 000 zł. Oferty złożone w konkursie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2019 r.

W wyniku podjętych decyzji, w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, do rozdysponowania przeznaczona zostaje kwota w łącznej wysokości 2 966 000 zł., na zadania:

  • upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  • wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych wyżej.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:

  • nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
    Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
  • nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)
    Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty wraz z załącznikami, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT.

Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 31 maja 2019 roku.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Ministerstwa MSiT.

Źródło: bip.msit.gov.pl

Pt., 10 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś